Hlraim

Aus Yogawiki

Hlraim, Sanskrit ह्ल्रैं hlraiṃ, ist ein Bija Mantra von Bagalamukhi, eine der Mahavidyas. Das Haupt-Bija von Bagalamukhi ist Hlrim. Ihr Haupt-Mantra ist Om Hlrīm Bagalamukhyai Namaha.

Hlraim ist Teil folgender Bija Mantra Reihe von Bagalamukhi:

Hlram Hlrim Hlrum Hlraim Hlraum Hlrah

Haupt-Bijas der Mahavidyas

Hlraim ist Bija Mantra von Bagalamukhi Mahavidya.

Hier die Haupt-Bija-Mantras der Mahavidyas:

Weitere Bija Mantras Mahavidyas