Hlram

Aus Yogawiki

Hlram, Sanskrit ह्ल्रां hlrāṃ, ist ein Bija Mantra von Bagalamukhi, eine der Mahavidyas. Das Haupt-Bija von Bagalamukhi ist Hlrim. Ihr Haupt-Mantra ist Om Hlrīm Bagalamukhyai Namaha.

Hier die Bija Mantra Reihe von Bagalamukhi:

Hlram Hlrim Hlrum Hlraim Hlraum Hlrah

Haupt-Bijas der Mahavidyas

Hier die Haupt-Bija-Mantras der Mahavidyas:

Weitere Bija Mantras Mahavidyas