Niladurva

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Niladurva (Sanskrit: नीलदूर्वा nīladūrvā f.) blau blühendes Durvagras. Weitere Namen für Shvetadurva sind Sahasravirya, Mangala, Mangalya, Mahaushadhi, Mandali, Rasala, Shiva, Shiveshta, Shadvala, Shataparva, Trina, Amara, Lata, Varuni, Harita, Shambhavi, Shyama, Shanta, Amrita, Shataparvikamrita, Shatagranti, Shatamula, Puta, Jaya, Vijaya, Gauri, Mahaushadhi, Bhutahantri, Subhaga, Anushnavalli und Anushnavallika.

Eine Liste mit Sanskrit-Synonymen findet sich in Raja Nighantu 8.106-107.


Siehe auch