Kashmarya

Aus Yogawiki

Kashmarya (Sanskrit: काश्मर्य kāśmarya m.) der Baum Gmelina arborea (Gambhari).


Kashmarya im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.13, 16) gilt Kashmarya (Gambhari) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Virechanopaga und Shothahara.

Die Frucht von Kashmarya (Kashmaryaphala) gilt als Dahaprashamana (Sutra Sthana 4.17).


Siehe auch