Sindhuveshana

Aus Yogawiki

Sindhuveshana (Sanskrit: सिन्धुवेषण sindhuveṣaṇa n.) die Baumart Gmelina arborea (Gambhari).


Siehe auch