Kashmaryaphala

Aus Yogawiki

Kashmaryaphala (Sanskrit: काश्मर्यफल kāśmaryaphala n.) die Frucht (Phala) des Baumes Gmelina arborea (Kashmarya) bzw. (Gambhari).


Kashmaryaphala im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.17) gilt Kashmaryaphala im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Dahaprashamana.


Siehe auch