Vayahsthapana

Aus Yogawiki

Vayahsthapana (Sanskrit: वयःस्थापन vayaḥ-sthāpana adj.) wörtl.: "das Lebensalter (Vayas) erhaltend (Sthapana)"; ein Pflanzenauszug (Kashaya), der dem Alterungsprozess entgegenwirkt (einer der 50 in der Charaka Samhita erwähnten Mahakashayas).

Vayahsthapana im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.18) werden als Vayahsthapana die folgenden zehn Pflanzen aufgezählt, die dem Alterungsprozess entgegenwirken: Amrita, Abhaya, Dhatri, Mukta, Shveta, Jivanti, Atirasa, Mandukaparni, Sthira und Punarnava.


Siehe auch