Prajasthapana

Aus Yogawiki

Prajasthapana (Sanskrit: प्रजास्थापन prajā-sthāpana adj.) wörtl.: "Zeugung (Praja) unterstützend (Sthapana)"; ein Pflanzenauszug (Kashaya), der bei Sterilität hilft (einer der 50 in der Charaka Samhita erwähnten Mahakashayas).

Prajasthapana im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.18) werden als Prajasthapana die folgenden zehn Pflanzen aufgezählt, die bei Sterilität helfen: Aindri, Brahmi, Shatavirya, Sahasravirya, Amogha, Avyatha, Shiva, Arishta, Vatyapushpi und Vishvaksenakanta.


Siehe auch