Atirasa

Aus Yogawiki

Atirasa (Sanskrit: अतिरसा atirasā f.) Indischer Spargel (Shatavari).

Atirasa im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.10, 18) gilt Atirasa (Asparagus racemosus, Shatavari, Shatavirya) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Balya, Prajasthapana und Vayahsthapana.


Siehe auch