Surapriya

Aus Yogawiki

Surapriya (Sanskrit: सुरप्रिय surapriya adj. u. m.) den Göttern (Sura) lieb (Priya); der Baum Elaeocarpus ganitrus (Rudraksha); Turibaum (Agasti).


Siehe auch