Shukapriya

Aus Yogawiki

1. Shukapriya (Sanskrit: शुकप्रिय śukapriya adj. u. m.) Papageien (Shuka) lieb (Priya); Niembaum (Nimba); Albizia lebbeck (Shirisha).


2. Shukapriya (Sanskrit: शुकप्रिया śukapriyā f.) Jambulbaum (Jambu).


Siehe auch