Shiva Archanam

Aus Yogawiki

Shiva Archanam ist die Verehrung von Shiva mittels Rezitation von Shiva Mantras. Shiva Archanam ist auch die Bezeichnung der 108 Namen bzw. 108 Lobpreisungen von Shiva. Shiva Archanam kann als eigenständiger Text rezitiert werden. Shiva Archanam kann auch mit dem Darbringen von Blumen, Blüten und/oder Reis verbunden werden. Gerade für Shiva Archanam gilt auch das Darbringen von Bael Blättern (indischer Basilikum) als besonders geeignet. Shiva Archanam ist auch Teil einer Shiva Puja. Shiva Archa wird auch genannt 108 Namen von Shiva bzw. Shiva Ashtottarashatanamavali.

Shiva in Meditation

Shiva Archana – 108 Namen von Shiva Text

Shiva mit segnender Geste
Shiva Linga
Shiva mit Parvati und Ganesha
Shiva Statue in Bangalore
Shiva neu.jpg
Shiva

Shiva Archanam Text in IAST wissenschaftliche Transkription

śivāṣṭottaraśatanāmāvali

 1. oṃ śivāya namaḥ // 1 //
 2. oṃ maheśvarāya namaḥ // 2 //
 3. oṃ śam-bhave namaḥ // 3 //
 4. oṃ pinākine namaḥ // 4 //
 5. oṃ śaśi-śekharāya namaḥ // 5 //
 6. oṃ vāma-devāya namaḥ // 6 //
 7. oṃ virūpākṣāya namaḥ // 7 //
 8. oṃ kapardine namaḥ // 8 //
 9. oṃ nīla-lohitāya namaḥ // 9 //
 10. oṃ śaṅkarāya namaḥ // 10 //
 11. oṃ śūla-pāṇine namaḥ // 11 //
 12. oṃ khaṭvāṅgine namaḥ // 12 //
 13. oṃ viṣṇu-vallabhāya namaḥ // 13 //
 14. oṃ śipi-viṣṭāya namaḥ // 14 //
 15. oṃ ambikā-nāthāya namaḥ // 15 //
 16. oṃ śrī-kaṇṭhāya namaḥ // 16 //
 17. oṃ bhakta-vatsalāya namaḥ // 17 //
 18. oṃ bhavāya namaḥ // 18 //
 19. oṃ śarvāya namaḥ // 19 //
 20. oṃ tri-lokīśāya namaḥ // 20 //
 21. oṃ śiti-kaṇṭhāya namaḥ // 21 //
 22. oṃ śivā-priyāya namaḥ // 22 //
 23. oṃ ugrāya namaḥ // 23 //
 24. oṃ kapāline namaḥ // 24 //
 25. oṃ kāmāraye namaḥ // 25 //
 26. oṃ andhakāsura-sūdanāya namaḥ // 26 //
 27. oṃ gaṅgā-dharāya namaḥ // 27 //
 28. oṃ lalāṭākṣāya namaḥ // 28 //
 29. oṃ kāla-kālāya namaḥ // 29 //
 30. oṃ kṛpā-nidhaye namaḥ // 30 //
 31. oṃ bhīmāya namaḥ // 31 //
 32. oṃ paraśu-hastāya namaḥ // 32 //
 33. oṃ mṛga-pāṇaye namaḥ // 33 //
 34. oṃ jaṭā-dharāya namaḥ // 34 //
 35. oṃ kailāsa-vāsine namaḥ // 35 //
 36. oṃ kavacine namaḥ // 36 //
 37. oṃ kaṭhorāya namaḥ // 37 //
 38. oṃ tripurāntakāya namaḥ // 38 //
 39. oṃ vṛṣāṅkāya namaḥ // 39 //
 40. oṃ vṛṣabhārūḍhāya namaḥ // 40 //
 41. oṃ bhasmoddhūlita-vigrahāya namaḥ // 41 //
 42. oṃ sāma-priyāya namaḥ // 42 //
 43. oṃ svara-mayāya namaḥ // 43 //
 44. oṃ tri-mūrtaye namaḥ // 44 //
 45. oṃ aśvinīśvarāya namaḥ // 45 //
 46. oṃ sarva-jñāya namaḥ // 46 //
 47. oṃ paramātmane namaḥ // 47 //
 48. oṃ soma-sūryyāgni-locanāya namaḥ // 48 //
 49. oṃ haviṣe namaḥ // 49 //
 50. oṃ yajña-mayāya namaḥ // 50 //
 51. oṃ pañca-vaktrāya namaḥ // 51 //
 52. oṃ sadā-śivāya namaḥ // 52 //
 53. oṃ viśveśvarāya namaḥ // 53//
 54. oṃ vīra-bhadrāya namaḥ // 54 //
 55. oṃ gaṇa-nāthāya namaḥ // 55 //
 56. oṃ prajā-pataye namaḥ // 56 //
 57. oṃ hiraṇya-retase namaḥ // 57 //
 58. oṃ dur-ddharṣāya namaḥ // 58 //
 59. oṃ girīśāya namaḥ // 59 //
 60. oṃ giri-śāya namaḥ // 60 //
 61. oṃ anaghāya namaḥ // 61 //
 62. oṃ bhujaṅga-bhūṣaṇāya namaḥ // 62 //
 63. oṃ bhargāya namaḥ // 63 //
 64. oṃ giri-dhanvane namaḥ // 64 //
 65. oṃ giri-priyāya namaḥ // 65 //
 66. oṃ aṣṭa-mūrtaye namaḥ // 66 //
 67. oṃ anekātmane namaḥ // 67 //
 68. oṃ sāttvikāya namaḥ // 68 //
 69. oṃ śubha-vigrahāya namaḥ // 69 //
 70. oṃ śāsvatāya namaḥ // 70 //
 71. oṃ khaṇḍa-paraśave namaḥ // 71 //
 72. oṃ ajāya namaḥ // 72 //
 73. oṃ pāśa-vimocakāya namaḥ // 73 //
 74. oṃ kṛtti-vāsase namaḥ // 74 //
 75. oṃ purārātaye namaḥ // 75 //
 76. oṃ bhagavate namaḥ // 76 //
 77. oṃ pramathādhipāya namaḥ // 77 //
 78. oṃ mṛtyuñ-jayāya namaḥ // 78 //
 79. oṃ sūkṣma-tanave namaḥ // 79 //
 80. oṃ jagad-vyāpine namaḥ // 80 //
 81. oṃ jagad-gurave namaḥ // 81 //
 82. oṃ vyoma-keśāya namaḥ // 82 //
 83. oṃ mahā-senāya namaḥ // 83 //
 84. oṃ janakāya namaḥ // 84 //
 85. oṃ cāru-vikramāya namaḥ // 85 //
 86. oṃ rudrāya namaḥ // 86 //
 87. oṃ bhūta-pataye namaḥ // 87 //
 88. oṃ sthānave namaḥ // 88 //
 89. oṃ ahir-budhnyāya namaḥ // 89 //
 90. oṃ dig-ambarāya namaḥ // 90 //
 91. oṃ mṛḍāya namaḥ // 91 //
 92. oṃ paśu-pataye namaḥ // 92 //
 93. oṃ devāya namaḥ // 93 //
 94. oṃ mahā-devāya namaḥ // 94 //
 95. oṃ avyayāya namaḥ // 95 //
 96. oṃ haraye namaḥ // 96 //
 97. oṃ puṣpa-danta-bhide namaḥ // 97 //
 98. oṃ bhaga-netra-bhide namaḥ // 98 //
 99. oṃ apavarga-pradāya namaḥ // 99 //
 100. oṃ avyagrāya namaḥ // 100 //
 101. oṃ avyaktāya namaḥ // 101 //
 102. oṃ anantāya namaḥ // 102 //
 103. oṃ dakṣādhvara-harāya namaḥ // 103 //
 104. oṃ sahasrākṣāya namaḥ // 104 //
 105. oṃ tārakāya namaḥ // 105 //
 106. oṃ harāya namaḥ // 106 //
 107. oṃ sahasra-pade namaḥ // 107 //
 108. oṃ śrī-parameśvarāya namaḥ // 108 /

108 Namen von Shiva in der Devanagari Schrift

 1. ॐ शिवाय नमः // १ //
 2. ॐ महेश्वराय नमः // २ //
 3. ॐ शम्भवे नमः // ३ //
 4. ॐ पिनाकिने नमः // ४ //
 5. ॐ शशिशेखराय नमः // ५ //
 6. ॐ वामदेवाय नमः // ६ //
 7. ॐ विरूपाक्षाय नमः // ७ //
 8. ॐ कपर्दिने नमः // ८ //
 9. ॐ नीललोहिताय नमः // ९ //
 10. ॐ शङ्कराय नमः // १० //
 11. ॐ शूलपाणिने नमः // ११ //
 12. ॐ खट्वाङ्गिने नमः // १२ //
 13. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः // १३ //
 14. ॐ शिपिविष्टाय नमः // १४ //
 15. ॐ अम्बिकानाथाय नमः // १५ //
 16. ॐ श्रीकण्ठाय नमः // १६ //
 17. ॐ भक्तवत्सलाय नमः // १७ //
 18. ॐ भवाय नमः // १८ //
 19. ॐ शर्वाय नमः // १९ //
 20. ॐ त्रिलोकीशाय नमः // २० //
 21. ॐ शितिकण्ठाय नमः // २१ //
 22. ॐ शिवाप्रियाय नमः // २२ //
 23. ॐ उग्राय नमः // २३ //
 24. ॐ कपालिने नमः // २४ //
 25. ॐ कामारये नमः // २५ //
 26. ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः // २६ //
 27. ॐ गङ्गाधराय नमः // २७ //
 28. ॐ ललाटाक्षाय नमः // २८ //
 29. ॐ कालकालाय नमः // २९ //
 30. ॐ कृपानिधये नमः // ३० //
 31. ॐ भीमाय नमः // ३१ //
 32. ॐ परशुहस्ताय नमः // ३२ //
 33. ॐ मृगपाणये नमः // ३३ //
 34. ॐ जटाधराय नमः // ३४ //
 35. ॐ कैलासवासिने नमः // ३५ //
 36. ॐ कवचिने नमः // ३६ //
 37. ॐ कठोराय नमः // ३७ //
 38. ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः // ३८ //
 39. ॐ वृषाङ्काय नमः // ३९ //
 40. ॐ वृषभारूढाय नमः // ४० //
 41. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः // ४१ //
 42. ॐ सामप्रियाय नमः // ४२ //
 43. ॐ स्वरमयाय नमः // ४३ //
 44. ॐ त्रिमूर्तये नमः // ४४ //
 45. ॐ अश्विनीश्वराय नमः // ४५ //
 46. ॐ सर्वज्ञाय नमः // ४६ //
 47. ॐ परमात्मने नमः // ४७ //
 48. ॐ सोमसूर्य्याग्निलोचनाय नमः // ४८ //
 49. ॐ हविषे नमः // ४९ //
 50. ॐ यज्ञमयाय नमः // ५० //
 51. ॐ पञ्चवक्त्राय नमः // ५१ //
 52. ॐ सदाशिवाय नमः // ५२ //
 53. ॐ विश्वेश्वराय नमः // ५३//
 54. ॐ वीरभद्राय नमः // ५४ //
 55. ॐ गणनाथाय नमः // ५५ //
 56. ॐ प्रजापतये नमः // ५६ //
 57. ॐ हिरण्यरेतसे नमः // ५७ //
 58. ॐ दुर्द्धर्षाय नमः // ५८ //
 59. ॐ गिरीशाय नमः // ५९ //
 60. ॐ गिरिशाय नमः // ६० //
 61. ॐ अनघाय नमः // ६१ //
 62. ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः // ६२ //
 63. ॐ भर्गाय नमः // ६३ //
 64. ॐ गिरिधन्वने नमः // ६४ //
 65. ॐ गिरिप्रियाय नमः // ६५ //
 66. ॐ अष्टमूर्तये नमः // ६६ //
 67. ॐ अनेकात्मने नमः // ६७ //
 68. ॐ सात्त्विकाय नमः // ६८ //
 69. ॐ शुभविग्रहाय नमः // ६९ //
 70. ॐ शास्वताय नमः // ७० //
 71. ॐ खण्डपरशवे नमः // ७१ //
 72. ॐ अजाय नमः // ७२ //
 73. ॐ पाशविमोचकाय नमः // ७३ //
 74. ॐ कृत्तिवाससे नमः // ७४ //
 75. ॐ पुरारातये नमः // ७५ //
 76. ॐ भगवते नमः // ७६ //
 77. ॐ प्रमथाधिपाय नमः // ७७ //
 78. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः // ७८ //
 79. ॐ सूक्ष्मतनवे नमः // ७९ //
 80. ॐ जगद्व्यापिने नमः // ८० //
 81. ॐ जगद्गुरवे नमः // ८१ //
 82. ॐ व्योमकेशाय नमः // ८२ //
 83. ॐ महासेनाय नमः // ८३ //
 84. ॐ जनकाय नमः // ८४ //
 85. ॐ चारुविक्रमाय नमः // ८५ //
 86. ॐ रुद्राय नमः // ८६ //
 87. ॐ भूतपतये नमः // ८७ //
 88. ॐ स्थानवे नमः // ८८ //
 89. ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः // ८९ //
 90. ॐ दिगम्बराय नमः // ९० //
 91. ॐ मृडाय नमः // ९१ //
 92. ॐ पशुपतये नमः // ९२ //
 93. ॐ देवाय नमः // ९३ //
 94. ॐ महादेवाय नमः // ९४ //
 95. ॐ अव्ययाय नमः // ९५ //
 96. ॐ हरये नमः // ९६ //
 97. ॐ पुष्पदन्तभिदे नमः // ९७ //
 98. ॐ भगनेत्रभिदे नमः // ९८ //
 99. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः // ९९ //
 100. ॐ अव्यग्राय नमः // १०० //
 101. ॐ अव्यक्ताय नमः // १०१ //
 102. ॐ अनन्ताय नमः // १०२ //
 103. ॐ दक्षाध्वरहराय नमः // १०३ //
 104. ॐ सहस्राक्षाय नमः // १०४ //
 105. ॐ तारकाय नमः // १०५ //
 106. ॐ हराय नमः // १०६ //
 107. ॐ सहस्रपदे नमः // १०७ //
 108. ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः // १०८ /


Andere Version des Shiva Archanam in vereinfachter Schrift

Das Shiva Archanam mit 108 Namen von Shiva stammt aus dem Shiva Sahasranama Stotra, also die 1008 Namen von Shiva. Daher gibt es unterschiedliche Texte für das Shiva Archanam, je nachdem welche der 1008 Namen Shivas ein bestimmter Meister für besonders wichtig gehalten hat.

So findest du hier eine andere Version des Shiva Archanams, der 108 Namen Shivas in vereinfachter Transkription:

 1. Om shivâya namaha
 2. Om maheshvarâya namaha
 3. Om shambhave namaha
 4. Om pinâkine namaha
 5. Om shashishekharâya namaha
 6. Om vâmadevâya namaha
 7. Om virûpâkshâya namaha
 8. Om kapardine namaha
 9. Om nîlalohitâya namaha
 10. Om shankarâya namaha
 11. Om shûlapânaye namaha
 12. Om khatvângine namaha
 13. Om vishhnuvallabhâya namaha
 14. Om shipivishhtâya namaha
 15. Om ambikânâthâya namaha
 16. Om shrîkanthâya namaha
 17. Om bhaktavatsalâya namaha
 18. Om bhavâya namaha
 19. Om sharvâya namaha
 20. Om trilokeshâya namaha
 21. Om shitikanthâya namaha
 22. Om shivâpriyâya namaha
 23. Om ugrâya namaha
 24. Om kapâline namaha
 25. Om kâmâraye namaha
 26. Om andhakâsura sûdanâya namaha
 27. Om gangâdharâya namaha
 28. Om lalâtâkshâya namaha
 29. Om kâlakâlâya namaha
 30. Om kripânidhaye namaha
 31. Om bhîmâya namaha
 32. Om parashuhastâya namaha
 33. Om mrigapânaye namaha
 34. Om jatâdharâya namaha
 35. Om kailâsavâsine namaha
 36. Om kavachine namaha
 37. Om kathorâya namaha
 38. Om tripurântakâya namaha
 39. Om vrishhânkâya namaha
 40. Om vrishhabhârûdhaya namaha
 41. Om bhasmoddhûlita vigrahâya namaha
 42. Om sâmapriyâya namaha
 43. Om svaramayâya namaha
 44. Om trayîmûrtaye namaha
 45. Om anîshvarâya namaha
 46. Om sarvajnâya namaha
 47. Om paramâtmane namaha
 48. Om somasûryâgnilochanâya namaha
 49. Om havishhe namaha
 50. Om yajnamayâya namaha
 51. Om somâya namaha
 52. Om panchavaktrâya namaha
 53. Om sadâshivâya namaha
 54. Om vishveshvarâya namaha
 55. Om vîrabhadrâya namaha
 56. Om gananâthâya namaha
 57. Om prajâpataye namaha
 58. Om hiranyaretase namaha
 59. Om durdharshhâya namaha
 60. Om girîshâya namaha
 61. Om girishâya namaha
 62. Om anaghâya namaha
 63. Om bhujangabhûshhanâya namaha
 64. Om bhargâya namaha
 65. Om giridhanvane namaha
 66. Om giripriyâya namaha
 67. Om krittivâsase namaha
 68. Om purârâtaye namaha
 69. Om bhagavate namaha
 70. Om pramathâdhipâya namaha
 71. Om mrityunjayâya namaha
 72. Om sûkshmatanave namaha
 73. Om jagadvyâpine namaha
 74. Om jagadgurave namaha
 75. Om vyomakeshâya namaha
 76. Om mahâsenajanakâya namaha
 77. Om châruvikramâya namaha
 78. Om rudrâya namaha
 79. Om bhûtapataye namaha
 80. Om sthânave namaha
 81. Om ahirbudhnyâya namaha
 82. Om digambarâya namaha
 83. Om ashhtamûrtaye namaha
 84. Om anekâtmane namaha
 85. Om sâtvikâya namaha
 86. Om shuddavigrahâya namaha
 87. Om shâshvatâya namaha
 88. Om khandaparashave namaha
 89. Om ajâya namaha
 90. Om pâshavimochakâya namaha
 91. Om mridâya namaha
 92. Om pashupataye namaha
 93. Om devâya namaha
 94. Om mahâdevâya namaha
 95. Om avyayâya namaha
 96. Om haraye namaha
 97. Om bhaganetrabhide namaha
 98. Om avyaktâya namaha
 99. Om dakshâdhvaraharâya namaha
 100. Om harâya namaha
 101. Om pûshhadantabhide namaha
 102. Om avyagrâya namaha
 103. Om sahasrâkshâya namaha
 104. Om sahasrapade namaha
 105. Om apavargapradâya namaha
 106. Om anantâya namaha
 107. Om târakâya namaha
 108. Om parameshvarâya namaha

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Seminare

Indische und andere Festtage

24.10.2023 - 24.10.2023 Vijjaya Dashami
Der Tag des Sieges - spirituelle Feier mit Puja
Sukadev Bretz
10.11.2023 - 10.11.2023 Thementag: Dhanvantari Trayodashi - Geburtstag von Dhanvantari
Sri Dhanvantari ist Arzt der Götter, Ursprung und Beschützer aller Heilkunst, Ahnherr des Ayurveda. Sein Geburtstag wird am dreizehnten Tag nach Vollmond des Monats Kartik (zwei Tage vor Diwali - dem…
Shiva Tsema Constanze Krüger

Hinduistische Rituale

10.11.2023 - 10.11.2023 Thementag: Dhanvantari Trayodashi - Geburtstag von Dhanvantari
Sri Dhanvantari ist Arzt der Götter, Ursprung und Beschützer aller Heilkunst, Ahnherr des Ayurveda. Sein Geburtstag wird am dreizehnten Tag nach Vollmond des Monats Kartik (zwei Tage vor Diwali - dem…
Shiva Tsema Constanze Krüger
11.11.2023 - 13.11.2023 Diwali - Event Special
Diwali – das indische Lichterfest. Lade anlässlich eines der wichtigsten Feste Indiens das Licht in dein Leben ein und öffne dich dem strahlenden inneren Licht des Höchsten Selbst in dir. Lasse dich…
Yoga Vidya Events

Mantras und Musik

20.10.2023 - 22.10.2023 Harmonium Lernseminar
Lerne Harmonium zu spielen! Wenn vorhanden, bitte eigenes Harmonium mitbringen. Keine Vorkenntnisse nötig.
Jürgen Wade
21.10.2023 - 21.10.2023 Mantra-Konzert mit Shankari
18:45 - 19:45 Uhr
Shankari Susanne Hill

Multimedia

Shiva – Aspekte des Göttlichen

Shiva, Gott selbst, ist letztlich der höchste Guru

Shiva-Shakti-Philosophie Teil 1

Shiva-Shakti-Philosophie Teil 2

Shiva, Sati und Daksha – Geschichten um Shivaratri

Die Rückkehr der Kundalini Shakti zu Shiva

Das Ewige und das Vergängliche – Shiva-Shakti