Vishvaksenakanta

Aus Yogawiki

Vishvaksenakanta (Sanskrit: विष्वक्सेनकान्ता viṣvaksenakāntā f.) wörtl.: "die Geliebte (Kanta) Vishnus (Vishvaksena)"; Schönfrucht (Priyangu); Süßkartoffel (Varahi).

Priyangu im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.9-10, 15, 18) gilt Vishvaksenakanta (Callicarpa macrophylla, Priyangu, Lata) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Sandhaniya, Varnya, Purishasangrahaniya, Mutravirajaniya, Shonitasthapana und Prajasthapana.


Siehe auch