Palankasha

Aus Yogawiki

1. Palankasha (Sanskrit: पलङ्कष palaṅkaṣa m.) Dämon (Rakshas); Löwe; Meer; Bedolachharz (Guggulu).


2. Palankasha (Sanskrit: पलङ्कषा palaṅkaṣā f.) Hygrophila auriculata (Ikshuraka); Malabar-Lackbaum (Palasha); Augenbohne (Rajamasha); Indische Narde (Nalada); roter Lack (Laksha); Fliege.


Palankasha im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.11, 18) gilt Palankasha (Valeriana jatamansi, Nalada) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Kandughna und Samjnasthapana.


Siehe auch