108 Namen von Swami Krishnananda

Aus Yogawiki

108 Namen von Swami Krishnananda können verwendet werden beim Archanam im Rahmen einer Puja. Sie werden deshalb auch bezeichnet als Swami Krishnananda Archana bzw. Krishnananda Ashtottarashatanamavali.

Hier also die 108 Namen bzw. Lobpreisungen von Swami Krishnananda, ein direkter Schüler von Swami Sivananda. Kleine Anmerkung: Hier wird eine etwas spezielle Transliteration gebraucht - die aber relativ leicht für die Rezitation verwendet werden kann.

Swami Krishnanda, direkter Schüler von Swami Sivananda
 1. Ōm aparigṛha vrath shīlāya namaha
 2. Ōm anāvriththi mārg̣̣̣̣̣a pṛvṛththāya namahạ
 3. Ōm anekādbhuta daṛshanānandāya namaha
 4. Ōm aneka bāhūdara vaktṛa netrāya namaha
 5. Ōm abhyāsa yōga sheelāya namaha
 6. Ōm asanga shastra dhārine namaha
 7. Ōm anahamkrita bhāva parāya namaha
 8. Ōm ajnāna sammoha pranashtāya namaha
 9. Ōm āchārya shankara siddhānta vide namahạ
 10. Ōm ātmanyevātmanā bahū santushṭa chetase namaha
 11. Ōm ādityavad jñāña prakāshāya namahạ
 12. Ōm ādyam param sthānam gantū kāmāya namaha
 13. Ōm āsura bhāva vināshine namahạ
 14. Ōm ānanda kandalita hṛdayāra vindāya namaha
 15. Ōm udāsīnavadāsīnāya namaha
 16. Ōm urdhva mukha sathwāya namaha
 17. Ōm karmani sanga vivarjitāya namahạ
 18. Ōm karmasu kaushalathā prāpti mathe namahạ
 19. Ōm karma jñāña yōga nishnātāya namaha
 20. Ōm karma phala sprihā vivarjitāya namahạ
 21. Ōm kurvaṇnapi na lipya mānāya namahạ
 22. Ōm kāma rāga vivarjitāya namahạ
 23. Ōm kūtasthāya namahạ
 24. Ōm krishṇ kṛpā labdha vibhavāya namaha
 25. Ōm karma marma prakāshine namaha
 26. Ōm kāmāsakti harāya namahạ
 27. Ōm gata sandeha sthithāya namaha
 28. Ōm chhinna samshayāya namaha
 29. Ōm jita sanga doshāya namaha
 30. Ōm jitātmane namaha
 31. Ōm tathwa jñāñārtha darshanāya namaha
 32. Ōm divya jīvana sangha sanchālakāya namaha
 33. Ōm dwandwa moha vinirmuktāya namaha
 34. Ōm dridha vratāya namaha
 35. Ōm dehesmin purushah parāya namaha
 36. Ōm dwandwa vimuktāya namaha
 37. Ōm daivī sampadabhi jāthāya namaha
 38. Ōm dambḥ vivarjitāya namaha
 39. Ōm daivī sadguna dāyine namaha
 40. Ōm dayā sudhā sindhave namaha
 41. Ōm dharma kshetra nivāsine namaha
 42. Ōm dhrityutsāha samanvitāya namaha
 43. Ōm dhyāna yōga parāya namaha
 44. Ōm dharmya samvāda tatparāya namaha
 45. Ōm nara vishāda vidūragāya namahạ
 46. Ōm naishkarmya siddhi samprāptāya namaha
 47. Ōm nāham karteti manya mānāya namaha
 48. Ōm nirantara jñāña yajña nirvāhakāya namaha
 49. Ōm nitya yuktāya namaha
 50. Ōm purūshoththamāya namaha
 51. Ōm prakāshakamanāmayāya namaha
 52. Ōm prasaṇātmane namaha
 53. Ōm paramānanda pradāya namaha
 54. Ōm bṛhṃ vide namaha
 55. Ōm bṛhṃvijjanāhlāda hṛdayāya namaha
 56. Ōm bṛhṃ sūtra pada pravīnāya namaha
 57. Ōm bṛhṃ karma niratāya namaha
 58. Ōm buddhi yōgamupāshritāya namaha
 59. Ōm bhāva samshuddhimate namaha
 60. Ōm bhava bhaya hāriṇe namaha
 61. Ōm mānushīm tanumāshritha devāya namaha
 62. Ōm moksha kānkshibhirāvritāya namaha
 63. Ōm mukta sangāya namaha
 64. Ōm yōgārudhāya namaha
 65. Ōm yam prāpya na nivartante taddhāma gamanotsukāya namaha
 66. Ōm yajña dāna tapah karmānushthāna parāya namaha
 67. Ōm yathavākkāya mānasāya namaha
 68. Ōm rāja vidyā rāja guhya yogajñāya namaha
 69. Ōm rāga dwesha vidārine namaha
 70. Ōm vīta rāga bhaya krodhāya namaha
 71. Ōm vāsūdevah sarvamiti manya mānāya namaha
 72. Ōm viswatho mukhāya namaha
 73. Ōm viswa rūpāya namaha
 74. Ōm vedānta kesarine namaha
 75. Ōm vibhaktamiva sthithāya namaha
 76. Ōm veda vide namaha
 77. Ōm vigatha sprihāya namaha
 78. Ōm vyāsa prasāda prāpti mate namaha
 79. Ōm shravana manana nididhyāsana parāya namaha
 80. Ōm shāstra vidhānokta karma kar ̣tre namaha
 81. Ōm sharana rahasya pradāyine namaha
 82. Ōm swadharme nidhanam shrayah iti krita nishchayāya namaha
 83. Ōm sarva bhūtha hite ratāya namaha
 84. Ōm sama lōshtāshma kānchanāya namaha
 85. Ōm sarvatra sama darshine namaha
 86. Ōm sadbhāva samanvitāya namaha
 87. Ōm sarva bhūthāshaya sthithāya namaha
 88. Ōm sarvathah pāni pādāya namahạ
 89. Ōm sarvendriya vivarjithāya namaha
 90. Ōm sarvatra samavasthithāya namaha
 91. Ōm sathvātsanjātha jñānāya namaha
 92. Ōm swādhyāya nirathāya namaha
 93. Ōm swādhyāyābhyasana shīlāya namaha
 94. Ōm sādhū swabhāva sambharitāya namaha
 95. Ōm sarva karma phala tyāga niratāya namaha
 96. Ōm sathva samāvishtāya namaha
 97. Ōm sidhyasidhyōrnirvikārāya namaha
 98. Ōm sakala shāstra swāmine namaha
 99. Ōm samprāpta bṛhṃ nirvānāya namaha
 100. Ōm hṛdaya dourbalya vidhwamsakāya namaha
 101. Ōm hari hṛdaya kamala vihārine namaha
 102. Ōm hari pada prema piyusha pānonmathāya namaha
 103. Ōm kshetrajñāya namaha
 104. Ōm kshāntirārjava sampannāya namaha
 105. Ōm jñāña tapō dhanāya namaha
 106. Ōm jñāña dīpa prajwalitāya namaha
 107. Ōm jñāñāgni dagdha karmane namaha
 108. Ōm srī sadgurū kṛishnānanda swāmine namaha

Quelle

Siehe auch