Yashtika

Aus Yogawiki

Yashtika (Sanskrit: यष्टिका yaṣṭikā f.) Stab, Stock; Süßholz, Lakritze (Yashtimadhu).

Yashtika im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.9-11, 13-15, 17-18) gilt Yashtika (Süßholz, Yashtimadhu, Madhuka) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Jivaniya, Sandhaniya, Varnya, Kanthya, Kandughna, Snehopaga, Vamanopaga, Asthapanopaga, Chhardinigrahana, Mutravirajaniya, Angamardaprashamana und Shonitasthapana.


Siehe auch