Vishaha

Aus Yogawiki

1. Vishaha (Sanskrit: विषह viṣaha adj.) Gift (Visha) zerstörend (Han).


2. Vishaha (Sanskrit: विषहा viṣahā f.) die Sauergrasart Kyllinga nemoralis (Nirvisha); Schwammkürbis (Devadali).


Siehe auch