Vishahantri

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1. Vishahantri (Sanskrit: विषहन्तृ viṣahantṛ Nom. ag., Nom. Sg. m. विषहन्ता viṣahantā, Vok. Sg. m. विषहन्तर् viṣahantar) Gift (Visha) zerstörend (Hantri); Lebbekbaum (Shirisha).


2. Vishahantri (Sanskrit: विषहन्त्री viṣahantrī f.) die Sauergrasart Kyllinga nemoralis (Nirvisha); Blaue Klitorie (Aparajita).


Siehe auch