Shvetakumbhika

Aus Yogawiki

Shvetakumbhika (Sanskrit: श्वेतकुम्भिका śveta-kumbhikā f.) die Heilpflanze Careya arborea (Kumbhi).

Bilder zu Shvetakumbhika (Careya arborea)

330px-Careya_arborea_leaves.jpg

330px-Careya_arborea_2.jpg

180px-Careya_Arborea010.jpg

169px-Careya_arborea_%28Wild_guava%29fruit_in_Narsapur_forest%2C_AP_W_IMG_0148.jpg

Siehe auch