Shukrashodhana

Aus Yogawiki

Shukrashodhana (Sanskrit: शुक्रशोधन śukra-śodhana adj.) den Samen (Shukra) reinigend (Shodhana); ein Pflanzenauszug, der den männlichen Samen von Giftstoffen reinigt (einer der 50 in der Charaka Samhita erwähnten Mahakashayas).


Shukrashodhana im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.12) werden als Shukrashodhana die folgenden zehn Pflanzen aufgezählt, die den männlichen Samen von Giftstoffen reinigen: Kushtha, Elavaluka, Katphala, Samudraphena, Kadambaniryasa, Ikshu, Kandekshu, Ikshuraka, Vasuka und Ushira.


Siehe auch