Shringivisha

Aus Yogawiki

Shringivisha (Sanskrit: शृङ्गीविष śṛṅgīviṣa n.) Vielblättriger Eisenhut (Ativisha).


Siehe auch