Prativisha

Aus Yogawiki

1. Prativisha (Sanskrit: प्रतिविष prativiṣa adj. u. n.) ein Gegengift enthaltend; Gegengift.


2. Prativisha (Sanskrit: प्रतिविषा prativiṣā f.) Vielblättriger Eisenhut (Aconitum heterophyllum, Ativisha); ein andere Eisenhutart: Aconitum palmatum.


Siehe auch