Saptadhatrika

Aus Yogawiki

Saptadhatrika (Sanskrit: सप्तधात्रीक saptadhātrīka m.) Beifuß (Damanaka).


Siehe auch