Bhutika

Aus Yogawiki

Bhutika (Sanskrit: भूतिक bhūtika m. u. n.) Indischer Kümmel, Ajowan (Trachyspermum ammi, Yavani); Kamelgras (Bhutrina); Cymbopogon jwarancusa (Jvarankusha); Swertia chirata (Kiratatikta); Kampfer (Karpura).

Bhutika im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.17) gilt Bhutika (Trachyspermum ammi, Yavani) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Shitaprashamana.


Bilder zu Bhutika (Indischer Kümmel, Ajowan)

450px-Carom_Flowers.jpg 360px-Carom.jpg

Siehe auch