Kharapushpa

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kharapushpa (Sanskrit: खरपुष्पा kharapuṣpā f.) eine Art Basilikum (Ocimum sp.); Majoran (Maruva).


Siehe auch