Kharapushpa

Aus Yogawiki

Kharapushpa (Sanskrit: खरपुष्पा khara-puṣpā f.) eine Art Basilikum (Ocimum sp.); Majoran (Maruva).

Bilder zu Kharapushpa (Majoran)

450px-Origanum_majorana_002.JPG 387px-Majeranek2.jpg 330px-Starr_080716-9449_Origanum_majorana.jpg

330px-Starr_070906-8859_Origanum_majorana.jpg 330px-Biene_an_Majoran.png 330px-Marjoram_flowers.jpg

Siehe auch