Kharahva

Aus Yogawiki

Kharahva (Sanskrit: खराह्वा kharāhvā f.) Echter Sellerie (Ajamoda).


Siehe auch