Bhutika

Aus Yogawiki

Bhutika (Sanskrit: भूतिक bhūtika m. u. n.) Indischer Kümmel, Ajowan (Yavani); Kamelgras (Bhutrina); Cymbopogon jwarancusa (Jvarankusha); Chiretta (Kiratatikta); Kampfer (Karpura).

Bhutika im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.17) gilt Bhutika (Trachyspermum ammi, Yavani) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Shitaprashamana.


Siehe auch