Varnapushpi

Aus Yogawiki

Varnapushpi (Sanskrit: वर्णपुष्पी varṇapuṣpī f.) wörtl.: "Farb-Blüte" (Varna-Pushpa); die Distelart Echinops echinatus (Ushtrakandi).


Siehe auch