Talahvaya

Aus Yogawiki

Talahvaya (Sanskrit: तालाह्वय tālāhvaya n.) Himalaya-Tanne (Talishapattra).


Siehe auch