Sarvajanapriya

Aus Yogawiki

1. Sarvajanapriya (Sanskrit: सर्वजनप्रिय sarva-jana-priya adj.) jedermann (Sarvajana) lieb (Priya).


2. Sarvajanapriya (Sanskrit: सर्वजनप्रिया sarva-jana-priyā f.) die Heilpflanze Habenaria edgeworthii (Riddhi).


Siehe auch