Raktapaha

Aus Yogawiki

Raktapaha (Sanskrit: रक्तापह raktāpaha n.) Myrrhe (Vola).


Siehe auch