Prasthapushpa

Aus Yogawiki

Prasthapushpa (Sanskrit: प्रस्थपुष्प prastha-puṣpa m.) wörtl.: "Plateau-Blüte" (Prastha-Pushpa); Majoran (Maruva).

Bilder zu Prasthapushpa (Majoran)

300px-Origanum_majorana_002.JPG

220px-Biene_an_Majoran.png

Siehe auch