Dhatakipushpa

Aus Yogawiki

Dhatakipushpa (Sanskrit: धातकीपुष्प dhātakīpuṣpa n.) die Blüte (Pushpa) von Woodfordia fruticosa (Dhataki).

Dhatakipushpa im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.15) gilt Dhatakipushpa im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Purishasangrahaniya und Mutravirajaniya.


Siehe auch