Mahonnata

Aus Yogawiki

Mahonnata (Sanskrit: महोन्नत mahonnata adj. u. m.) überaus hoch (Maha-Unnata); Palmyrapalme (Tala).

Bilder zu Mahonnata (Palmyrapalme)

266px-Borassus_flabellifer.jpg

220px-Fruits_of_Borassus_flabellifer.jpg

Siehe auch