Mahasaha

Aus Yogawiki

1. Mahasaha (Sanskrit: महासह mahāsaha m.) Moschus-Rose (Kubjaka).


2. Mahasaha (Sanskrit: महासहा mahāsahā f.) Teramnus labialis (Mashaparni); Gomphraena globosa; Moschus-Rose (Kubjaka).


Siehe auch