Mahasaha

Aus Yogawiki

1. Mahasaha (Sanskrit: महासह mahā-saha m.) Moschus-Rose (Rosa moschata, Kubjaka).


2. Mahasaha (Sanskrit: महासहा mahā-sahā f.) Teramnus labialis (Mashaparni); Gomphraena globosa; Moschus-Rose (Kubjaka).

Bilder zu Mahasaha (Moschus-Rose)

330px-Rosa_moschata_Rjb.jpg 330px-Rosa_moschata_Wien.jpg 330px-Rosa_moschata_1540.jpg

Siehe auch