Kshudrashyama

Aus Yogawiki

Kshudrashyama (Sanskrit: क्षुद्रश्यामा kṣudra-śyāmā f.) die Baumart Albizia lucidior (Katabhi).


Siehe auch