Kshudraphala

Aus Yogawiki

Kshudraphala (Sanskrit: क्षुद्रफला kṣudra-phalā f.) wörtl.: "die kleine (Kshudra) Früchte (Phala) hat"; Koloquinte (Indravaruni); Gelbbeeriger Nachtschatten (Kantakarika); eine Gurkenart (Gopalakarkati).

Bilder zu Kshudraphala (Gelbbeeriger Nachtschatten)

250px-Thai_eggplant_flowers-KayEss-2.jpeg 250px-Thai_eggplant_fruit-KayEss-2.jpeg 220px-%E0%B4%95%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F-solanum_xanthocarpum.jpg

Siehe auch