Kshiraparnin

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kshiraparnin (Sanskrit: क्षीरपर्णिन् kṣīraparṇin m., Nom. Sg. क्षीरपर्णी kṣīraparṇī) wörtl.: "Milch-Blatt" (Kshira-Parna); Kronenblume (Alarka).


Siehe auch