Devi Mahatmyam Sanskrit

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Devi Mahatmyam ist der Lobpreis (Mahatmyam) der Göttlichen Mutter (Devi). Mehr über den Text sowie die deutsche Übersetzung findest du unter dem Stichwort Devi Mahatmyam. Hier der vollständige Sanskrit Text der Devi Mahatmyam in vereinfachter Transkription:

1. Kapitel

Annapurna Devi

Atha Prathamacharitram

Mahakalidhyanan

Om Ravadgam Chakragadeshuchaapaparidhaan Shuulam Bhushundam Shirah Shangkham Sandadhatiim Karaistrinayanaam Sarvangabhuushaavritaam I Yaam Hantum Madhukaitabhau Jalajabhuustushtaava Supte Harau Niilaashmadyutimaasyapaadadashakaam Seve Mahaakaalikaam II


Om Namashchandikaayai

Om Aim Maarkandeya Uvaacha II1 II Saavarnih Suuryatanayo Yo Manuh Kathyateshtamah I Nishaamaya Tadutpattim Vistaraadgadato Mama II2 II

Mahaamaayaanubhaavena Yathaa Manvantaraadhipah I Sa Babhuuva Mahaabhaagah Saavarnistanayo Raveh II3 II

Svaarochishentare Puurvam Chaitravamshasamudbhavah I Suratho Naama Raajaabhuutsamaste Kshitimandale II4 II

Tasya Paalayatah Samyak Prajaah Putraanivauramsaan I Babhuuvuh Shatravo Bhuupaah Kolaavidhvamsinastadaa II5 II

Tasya Tairabhavadyuddhamatiprabaladandinah I Nyuunairapi Sa Tairyuddhe Kolaavidhvamsibhirjitah II6 II

Tatah Svapuramaayaato Nijadeshaadhipobhavat I Aakraantah Sa Mahaabhaagastaistadaa Prabalaaribhih II7 II

Amaatyairbalibhirdushtairdurbalasya Duraatmabhih I Kosho Balam Chaapahritam Tatraapi Svapure Tatah II8 II

Tato Mrigayaavyaajena Hritasvaamyah Sa Bhuupatih I EkaakIIHayamaaruuhya Jagaama Gahanam Vanam II9 II

Sa Tatraashramamadraakshiiddijavaryasya Medhasah I Prashaantah Shvaapadaakiirna Munishishyopashobhitam II10

Tasthau Kanchitsa Kaalam Cha Munina Tena Satkritah I Itashchetashcha Vicharamstasmin Munivaraashrame II11 II

So chintayattadaa Tatra Mamatvaakrishtamaanasah II12 II

Matpuurvaih Paalitam Puurva Mayaa Hiinam Puram Hi Tat I Madbhrityaistairasadavrittairdharmatah Paalyate Na Vaa II13

Na Jaane Sa Pradhaano Me Shuuroo HastIISadaamadah I Mama Vairivasham Yaatah Kaan Bhogaanupalapsyate II14 II

Ye Mamaanugataa Nityam Prasaadadhanabhojanaih I Anuvrittim Dhruvam Tedya Kurvantyanyamahiibhritaam II15

Asamyagvyayashiilaistaih Kurvadbhih Satatam Vyayam I Sanchitah Sotiduhsvena Kshayam Kosho Gamishyati II16 II


Etacchaanyaccha Satatam Chintayaamaasa Paarthivah I Tatra Vipraashramaabhyaashe Vaishyamekam Dadarsha Sah II17 II


Sa Prishtastena Kastvam Bho Hetushchaagamanetra Kah I Sashoka Iva Kasmaattvam Durmanaa Iva Lakshyase II18 II

Ityaakarnya Vachastasya Bhuupateh Pranayoditam I Pratyuvaacha Sa Tam Vaishyah Prashrayaavanato Nripam II19 II

Vaishya Uvaacha II20 II

Samaadhirnaama Vaishyohamutpanno Dhaninaam Kule I Putradaarairnirastashcha Dhanalobhaadasaadhubhih II21 II

Vijhiinashcha Dhanaidaaraih Putrairaadaaya Me Dhanam I Vanamabhyaagato DuhravIINirastashchaaptabandhubhih II22 II

Soham Na Vedmi Putraanaam Kushalaakushalaatmikaam I Pravrittim Svajanaanaam Cha Daaraanaam Chaatra Samsthitah II23 II Kim Nu Teshaam Grihe Kshemamakshemam Kim Nu Saampratam II24

Katham Te Kim Nu Sadvrittaa Durvrittaah Kim Nu Me Sutaah II25 II

Raajovaacha II26 II

Yairnirasto Bhavaamllubdhaih Putradaaraadibhirdhanaih II27 II

Teshu Kim Bhavatah Snehamanubadhnaati Maanasam II28 II

Vaishya Uvaacha II29 II

Evametadyathaa Praaha Bhavaanasmadgatam Vachah I Kim Karomi Na Badhnaati Mama Nishturataam Manah II30 II

Yaih Santyajya Pitrisnaiham Dhanalubdhairniraakritah I Patih Svajanahaarda Cha Haarditeshveva Me Manah II31 II

Kimetannaabhijaanaami Jaanannapi Mahaamate I Yatpremapravanam Chittam Viguneshvapi Bandhushu II32 II

Teshaam Krite Me Nihshvaaso Daurmanasyam Cha Jaayate II33 II

Karomi Kim Yanna Manasteshvapriitishu Nishthuram II34 II

Maarkandeya Uvaacha II35 II

Tatastau Sahitau Vipra Tam Munim Samupasthitau II36 II

Samaadhirnaama Vaishyosau Sa Cha Paarthivasattamah II37 II

Kritvaa Tu Tau Yathaanyaayam Yathaarham Tena Samvidam I Upavishtau Kathaah Kaashchicchakraturvaishyapaarthivau II38 II

Raajovaach II39 II

Bhagavamstvaamaham Prashtumichchhaamyekam Vadasva Tat II40

Duhravaaya Yanme Manasah Svachittaayattataam Vinaa II41 II

Mamatvam Gataraajyasya Raajyaangeshvarivaleshvapi I Jaanatopi Yasthaajnasya Kimetanmunisattam ÿII42 II

Ayam Cha Nikritah Putrairdaarairbhrityaistathojjhitah I Svajanena Cha Santyaktasteshu HaardIITathaapyati II43 II


Evamesha Tathaaham Cha Dvaavapyatyantaduhrivatau I Drishtadoshepi Vishaye Mamatvaakrishtamaanasau II44 II

Tatkenaitanmahaabhaaga Yanmoho Jnaaninorapi I Mamaasya Cha Bhavatyoshaa Vivekaandhasya Mruudhataa II45 II

Rishiruvaacha II46 II

Jnaanamasti Samastasya Jantorvishayagochare I Vishayaashcha Mahaabhaaga Yaanti Chaivam Prithakprithak II47 II

Divaandhah Praaninah Kechidraatraavandhaastathaapare I Kechiddivaa Tathaa Raatrau Praaninastulyadrishtayah II48 II

Jnaanino Manujaah Satyam Kintu Te Na Hi Kevalam I Yato Hi Jnaaninah Sarve Pashupakshimrigaadayah II49 II

Jnaanam Cha Tanmanushyaanaam Yatteshaam Mrigapakshinaam I Manushyaanaam Cha Yatteshaam Tulyamanyattathobhayoh II50 II

Jnaanepi Sati Pashyaitaan Patagaanchhaavachanchushu I Kanamokshaadritaan Mohaatpiidyamaanaanapi Kshudhaa II51 II

Maanushaa Manujavyaaghra Saabhilaashaah Sutaan Prati ÿI Lobhaat Pratyupakaaraaya Nanvetaan Kim Na Pashyasi II52 II

Tathaapi Mamtaavarte Mohagarte Nipaatitaah I Mahaamaayaaprabhaavena Samsaarasthitikaarinaa II53 II 13 Tannatra Vismayah Kaaryo Yoganidraa Jagatpateh I Mahaamaayaa Hareshchaishaa Tayaa Sammohyate Jagat II54 II

Jnaaninaamapi Chetaamsi DevIIBhagavatIIHi Saa I Balaadaakrishya Mohaaya Mahaamaayaa Prayacchati II55 II

Tayaa Visrijyate Vishvam Jagadetaccharaacharam I Saishaa Prasannaa Varadaa Nrinaam Bhavati Muktaye II56 II

Saa Vidyaa Paramaa Mukterhetubhuutaa SanaatanIIII57 II

Samsaarabandhahetushcha Saiva SarvashvareshvarIIII58 II

Rajovaacha II59 II

Bhagavan Kaa Hi Saa DevIIMahaamaayeti Yaam Bhavaan I Braviiti Kathamutpannaa Saa Karmaasyaashcha Kim Dvija II60 II

Yatprabhaavaa Cha Saa Devi Yatsvaruupaa Yadudbhavaa II61

Tatsarva Shrotumichchhaami Tvatto Brahmavidaam Vara II62

Rishiruvaacha II63 II Nityaiva Saa Jaganmuurtistayaa Sarvamidam Tatam II64 II Tathaapi Tatsamutpattirbahudhaa Shruuyataam Mama II65 II

Devaanaam Kaaryasiddhayyarthamaavirbhavati Saa Yadaa I Utpanneti Tadaa Loke Saa Nityaapyabhidhiiyate II66 II

Yoganidraam Yadaa Vishnurjagatyekaarnaviikrite I Aastiirya Sheshamabhajat Kalpaante Bhagavaan Prabhuh II67 II

Tadaa Dvaavasurau Ghorau Viravyaatau Madhukaitabhau I Vishnukarnamalodbhuutau Hantum Brahmaanamudyatau II68 II

Sa Naabhikamale Vishnoh Sthito Brahmaa Prajaapatih I Drishtvaa Taavasurau Chograu Prasuptam Cha Janaardanam II69 II

Tushtaava Yoganidraam Taamekaagrahridayah Sthitah I Vibodhanaarthaaya Harerharinetrakritaalayaam II70 II

Vishveshvariim Jagaddhaatriim Sthitisamhaarakaariniim I Nidraam Bhagavatiim Vishnoratulaam Tejasah Prabhuh II71 II

Brahmauvaacha II72 II

Tvam Svaahaa Tvam Svadhaa Tvam Hi Vashatkaarah Svaraatmikaa I Sudhaa Tvamakshare Nitye Tridhaamaatraatmikaa Sthitaa II73 II

Ardhamaatraa Sthitaa Nityaa Yaanuchchaaryaavisheshatah I Tvameva Saa Tvam SaavitrIITvam DevajananIIParaa II74 II

Tvayaitaddhaaryate Vishvam Tvayaitat Srajyate Jagat I Tvayaitat Paalyate Devi Tvamatsyante Cha Sarvadaaa II75 II

Visrishtau Srishtaruupaa Tvam Sthitiruupaa Cha Paalane I Tathaa Samhritiruupaante Jagatosya Jaganmaye II76 II

Mahaavidyaa Mahaamaayaa Mahaamedhaa Mahasmritih I Mahaamohaa Cha BhavatIIMahaadevi MahaasurIIII77 II

Prakritistvam Cha Sarvasya GunatrayavibhaavinIII Kaalaraatrirmahaaraatrirmoharaatrishcha Daaruunaa II78 II

Tvam ShriistvamiishvarIITvam Hiistvam Buddhirbodhalakshanaa I Lajjaa Pushtistathaa Tushtistvam Shaantih Kshaantireva Cha II79II

RavadgivIIShuulinIIGhoraa GadinIIChakrinIITathaa I ShankhinIIChaapinIIBaanabhushundiiparighaayudhaa II80 II

Saumyaa Saumyataraasheshasaumye BhyastvatisundarIII Paraaparaanaam Paramaa Tvameva ParameshvarIIII81 II 19 Yachchan Kinchitchhkachidvastu Sadasadvaarivalaatmike I Tasya Sarvasya Yaa Shaktih Saa Tvam Kim Stuuyase Mayaa II82 II

Yayaa Tvayaa Jagatsrashtaa Jagatpaataatti Yo Jagat I Sopi Nidraavasham Niitah Kastvaam Stonumiheshvarah II83 II

Vishnuh Shariiragrahanamahamiishaana Eva Cha I Kaaritaaste Yatotastvaam Kah Stotum Shaktimaan Bhavet II84 II

Saa Tvamittham Prabhaavaih Svairuudaarairdevi Samstutaa I Mohayaitau Duraadharshaavasurau Madhukaitabhau II85 II


Prabodham Cha JagatsvaamIINiiyataamachyuto Laghu II86 II

Bodhashcha Kriyataamasya Hantumetau Mahaasurau II87 II

Rishiruvaacha II88 II

Evam Stutaa Tadaa DevIITaamasIITatra Dedhasaa I Vishnoh Prabodhanaarthaaya Nihantum Madhukaitabhau II89 II

Netraasyanaasikaabaahuhridayebhyastathorasah I Nirgamya Darshane Tasthau Brahmanovyaktajanmanah II90 II


Uttasthau Cha Jagannaathastayaa Mukto Janaardanah I Ekaarnavehishayanaattatah Sa Dachsho Cha Tau II91 II

Madhukaaitabhau Duraatmaanaavativiiryaparaakramau I Krodharaktekshanaavattum Brahmaanam Janitodyamau II92 II

Samutthaaya Tatastaabhyaam Yuyudhe Bhagavaan Harih I Panchavarshasahasraani Baahupraharano Vibhuh II93 II

Taavapyatibalonmattau Mahaamaayaavimohitau II94 II

Uktavantau Varosmatto Vriyataamiti Keshavam II95 II

Shriibhagavaanuvaacha II96 II

Bhavetaamdya Me Tushtau Mama Vadhyaavubhaavaapi II97 II

Kimanyena Varenaatra Etaavaddhi Vritam Mama II98 II

Rishiruvaacha II99 II

Vanchitaabhyaamiti Tadaa Sarvamaapomayam Jagat I Vilokya Taabhyaam Gadito Bhagavaan Kamalekshanah II100

Aavaam Jahi Na YatrorvIISalilena Pariplutaa II101 II

Rishiruvaacha II102 II

Tathetyuktvaa Bhagavataa Shankhachakragaddaabhritaa I Kritvaa Chakrena Vai Chhinne Jaghane ShirasIITayoh II103 II

Evameshaa Samutpannaa Brahmanaa Samstutaa Svayam I Prabhaavamasyaa Devyaastu Bhuuyah Shrinu Vadaami Te II104 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Madhukaitabhavadho Naama Prathamodhyaya II1 II

2. Kapitel

Nava Durga - die Neun Manifestationen von Durga

Atha Madhyamacharitam

Mahaa Lakshmiidhyaanam

Om Akshasrakparashum Gadeshukulisham Padmam Dhanuh Kundikaam Dandam Shaktimasim Cha Charma Jalajam Ghantaam Suraabhaajanam I Shuulam Paashasudarshane Cha Dadhatiim Hastaih Pravaalaprabhaam Seve Sairibhamardiniimiha Mahaalakshmiim Sarojasthitaam II 25 Om Rishiruvaacha II1 II Devaasuramabhuudyuddham Puurnamabdashatam Puraa I Mahishosuraanaamadhipo Devaanaam Cha Purandare II2 II

Tatraasurairmahaaviiryairdevasainyam Paraajitam I Jitvaam Cha Sakalaan Devaanindrobhuunmahishaasurah II3 II

Tatah Paraajitaa Devaah Padmayonim Prajaapatim I Puraskrtya Gataastatra Yatreshagarudadhvajau II4 II

Yathaavrttam Tayostadvanmahishaasuracheshtitam I Tridashaah Kathayaamaasurdevaabhibhavavistaram II5 II

Suuryendraagnyanilenduunaam Yamasya Varuunasya Cha I Anyeshaam Chaadhikaaraansa Svayamevaadhitishtati II6 II

Svargaanniraakrtaah Sarve Tena Devaganaa Bhuvi I Vichranti Yathaa Martyaa Mahishena Duraatmanaa II7 II

Etadvah Kathitam Sarvamamaraarivicheshtitam I Sharanam Vah Prapannaah Smo Vadhastasya Vichintyataam II8 II

Ittham Nishmya Devaanaam Vachaamsi Madhusuudanah I Chakaara Kopam Shambhushcha Bhrukutiikutilaananau II9 II

Tatotikopapuurnasya Chakrino Vadanaattatah I Neshchakraama Mahattejoo Brahmanah Shangkarasya Cha II10 II

Anyeshaam Chaiva Devaanaam Shakraadiinaam Shriiratah I Nirgatam Sumahattejastacchaikyam Samagacchhata II11 II

Atiiva Tejasah Kuutam Javalantamidha Parvatam I Dachshuste Suraastatra Javaalaavyaaptadigantaram II12 II

Atulam Tatra Tattejah Sarvadevashariirajam I Ekastham TadabhuunnaarIIVyaaptalokatrayam Tvishaa II13 II

Yadabhuucchaambhavam Tejastenaajaayata Tanmurvam I Yaamyena Chaabhavan Keshaa Baahavo Vishnutejasaa II14 II

Saumyena Sanayoryugmam Madhyam Chaindrena Chaabhavat I Vaarunena Cha Janghoruu Netambastejasaa Bhuvah II15 II

Brahmanastejasaa Paadau Tadangulyorkatejasaa I Vasuunaam Cha Karaangulyah Kauberena Cha Naasikaa II16 II

Tasyaastu Dantaah Sambhuutaah Praajaapatyena Tejasaa I Nayanatritayam Jajne Tathaa Paavakatejasaa II17 II

Bhruvau Cha Sandhyayostejah Shravanaavanilasya Cha I Anyeshaam Chaiva Devaanaam Sambhavastejasaam Shivaa II18 II

Tatah Samastadevaanaam Tejoraashisamudbhavaam I Taam Vilokya Mudam Praapuramaraa Mahishaarditaam II19 II

Shuulam Shuulaadvinishkrshya Dadau Tasyai Pinaakadhtak I Chakram Cha Dattavaan Krshnah Samutpaatya Svachakratah II20 II

Shankham Cha Varunah Shaktim Dadau Tasyai Hutaashanah I Maaruno Dattadaamshchaapam Baanapuurna TatheshudhIIII21 II

Vachramindrah Samutpaatya Kulishaadamaraadhipah I Dadau Tasyai Sahasraaksho Ghantaamairaavataadgajaat II22 II

Kaaladandaadyamo Dandam Paasham Chaambupatirdadau I Prajaapatishchaakshamaalaam Dadau Brahmaa Kamandalum II23 II

Samastaromakuupeshu Nijarashmiin Divaakarah I Kaalashcha Dattavaan Ravangam Tasyaashcharma Cha Nirmalam II24 II

Kshiirodashchaamalam Haaramajare Cha Tathaambare I Chuudaamanim Tathaa Divyam Kundale Katakaani Cha II25 II

Ardhachandram Tathaa Shubhram Keyuuraan Sarvabaahushu I Nuupusau vimalau Tadvad Graibeyakamanuttamam II26 II

Anguliiyakaratnaani Samastaasvanguliishu Cha I Vishvakarmaa Dadau Tasyai Parashum Chaatinirmalam II27 II


Astraanyanekaruupaani Tathaabhedyam Cha Deshanam I Amlaanapankajaam Maalaam Shirasyurasi Chaaparaam II28 II

Adadajjaladhistasyai Pankajam Chaatishobhanam I Himavaan Vaahanam Simham Ratnaani Vividhaani Cha II29 II

Dadaavashuunyam Surayaa Paanapaatram Dhanaadhipah I Sheshashcha Sarvanaagesho Mahaamanivibhuushitam II30 II


Naagahaaram Dadau Tasyai Dhatte Yah Prthiviimemaam I Anyairapi ShurairdevIIBhuushanairaayudhaistathaa II31 II

Sammaanitaa Nanaadochchaih Saattahaasam Muhurmuhuh I Tasyaa Naadena Ghorena Krtsnamaapuuritam Nabhah II32 II


Amaayataatimahataa Pratishabdo Mahaanabhuut I Chukshubhuh Sakalaa Lokaah Samudraashcha Chakampire II33 II

Chachaala Vasudhaa Cheluh Sakalaashcha Muhiidharaah I Jayeti Devaashcha Mudaa Taamuuchuh Simsavaahiniim II34 II

Tushtuvurmunayashchainaam Bhaktinamraatmamuurtayah I Drshtvaa Samastam Samkshubdham Trailokyamamaraarayah II35 II

Sannaddhaarivalasainyaaste Samuttasthurudaayudhaah I Aah Kimetaditi Krodhaadaabhaashya Mahishaasurah II36 II

Abhyadhaavata Tam Shabdamasheshairasurairvrtah I Sa Dadarsha Tato Deviim Vyaapralokatrayaam Tvishaa II37 II

Paadaakraantyaa Natabhuvam Kiriitollirivataambaraam I Kshobhitaashoshapaataalaam Dhanurjyaanihsvanena Taam

Disho Bhujasahasrena Samantaavdyaapya Samsthitaam I Tatah Pravavrte Yuddham Tayaa Devyaa Suradvishaam II39 II

Shastraastrairbahudhaa Muktairaadiipitadigantaram I Mahishaasurasenaaniishchikshuraasvyo Mahaasurah II40 II

Yuyudhe Chaamarashchaanyaishchaturangabalaanvitah I Rathaanaamayutaih Shadbhirudagraasvyo Mahaasurah II41 II

Ayudhyataayutaanaam Cha Sahasrena Mahaahanuh I Panchaashadbhishcha Niyutairasilomaa Mahaasurah II42 II

Ayutaanaam Shataih Shadbhirbaashkalo Yuyudhe Rane I Gajavaajisahasraughauranekaih Parivaaritah II43 II

Vrto Rathaanaam Kotyyaa Cha Yuddhe Tasminnayudhyata I Bidaalaaravyoyutaanaam Cha Panchaashadbhirathaayutaih II44 II

Yuyudhe Samyuge Tatra Rathaanaam Parivaaritah I Anye Cha Tatraayutasho Rathanaagahayairvrtaah II45 II

Yuyudhuh Samyuge Devyaa Saha Tatra Mahaasuraah I Kotikotisahastraistu Rathaanaam Dantinaam Tathaa II46 II

Hayaanaam Cha Vrto Yuddhe Tatraabhuunmahishaasurah I Tomarairbhindipaalaishcha Shaktibhirmusalaistathaa II47 II

Yuyudhuh Samyuge Devyaa Ravadgaih Parashupattiraih I Kechichcha Chikshipuh Shaktiih Kechitpaashaamsthathaapare II48 II Devim Ravadgaprahaaraistu Te Taam Hantum Prachakramuh I Saapi DevIITatstaani Shastraanyastraani Chandikaa II49 II

Liilayaiva Prachiccheda NijashastraastravarshinIII Anaayastaananaa DevIIStuuyamaanaa Surarshibhih II50 II

Mumochaasuradeheshu Shastraanyastraani DeshvarIII Sopi Kruddho Dhutasado Devyaa VaahanakesarIIII51 II

Chachaaraasurasainyeshu Vaneshviva Hutaashanah I Nihshvaasaan Mumuche Yaamshcha Yudhyamaanaa Ranembikaa II52 II

Ta Eva Sadyassambhuutaa Gannah Shatasahasrashah I Yuyudhuste Parashubhirbhindipaalaasipattishaih II53 II

Naashayantosuraganaan Deviishaktyupabtamhitaah I Avaadayanta Patahaan Gannah Shankhaamstathaapare II54 II

Mrdangaamshcha Tahaivaanye Tasminyuddhamahotsave I Tato DevIITrishuulena Gadayaa Shaktivrshtibhih II55 II

Ravadgaadibhishcha Shatasho Nijaghaana Mahaasuraan I Paarayaamaasa Chaivaanyaan Ghantaasvanavimohitaan II56 II

Asuraan Bhuvi Paashena Baddhvaa Chaanyaanakarshayat I Kechid Dvidhaakrtaastiikshnaih Ravangapaataistathaapare II57 II

Vipothitaa Nipaatena Gadayaa Bhuvi Sherate I Vimushcha Kechidradhiram Musalena Bhrsham Hataah II58 II

Kechinnipatitaa Bhuumau Bhinnaah Shuulena Vakshasi I Nirantaraah Sharaughena Krtaah Kechidranaachire II59 II

Shalyaanukaarinah Praanaanmumuchustridashaardanaah I Keshaanchidbaahavashchhinnaashchhinnagriivaastathaapare II60 II

Shiraamsi Peturanyeshaamanye Madhye Vidaaritaah I Vicchhinnajanghaastvapare Petururvyaam Mahaasuraah II61 I

Ekabaahvakshicharanaah Kechiddevyaa Dvidhaakrtaah I Chhinnepi Chaanye Shirasi Patitaah Punrutthitaah II62 II

Kabendhaa Yuyudhurdevyaa Grhitaparamaayudhaah I Nanrtushchaapare Tatra Yuddhe Tuuryalayaashritaah II63 II

Kabandhaashchhinnashirasah Ravangashaktyrshtipaanayah I Tishtha Tishtheti Bhaashanto Deviimanye Mahaasuraah II64 II

Paatitai Rathanaagaashvairasuraishcha Vasundharaa I Agamyaa Saabhavattatra Yatraabhuut Sa Mahaaranah II65 II

Shonitaughaa Mahaanadyassadyastatra Visustruvuh I Madhye Chaasurasainyasya Vaaranaasuravaajinaam II66 II

Kshanena Tanmahaasainyamasuraanaam Tathaambikaa I Ninye Kshayam Yathaa Vahnistrnadaarumahaachayam II67 II

Sa Cha Simho Mahaanaadamustraajan Dhutakesarah I Shariirebhyomaraariinaamasuuniva Vichinvati II68 II

Devyaa Ganaishcha Taistatra Krtah Yuddham Tathaasuraih I Yathaishaam Tushtuvurdevaah Pushpavrshtimucho Divi II69 II

Iti Shriijimaarkandeyapuraane Saavarnike Manuvantare Deviimaahaatmye Mahishaasurasainyavadho Naama Dvitiiyodhyaayah II

3. Kapitel

ATHA TRTIIYODHYAAYAH II

Rishiruvaacha II1 II

Nihanyamaanam Tatsainyamavalokya Mahaasurah I Senaaniishchikshurah Kopaadyayau Yoddhumathaambikaam II2 II

Sa Deviim Sharavarshena Vavarsha Samaresurah I Yathaa Merugireh Shringam Toyavarshena Toyadah II3 II

Tasya Chhitvaa Tato DevIILiilayaiva Sharotkaraan I Jaghaana Turagaanbaanairyantaaram Chaiva Vaajinaam II4 II

Chicchheda Cha Dhanuh Sadyo Dhvajam Chaatisamucchhitam I Vivyaadha Chaiva Gaatreshu Chhinnadhanvaanamaashugaih II5 II

Sa Chhinnadhanvaa Viratho Hataashvo Hatasaarathih I Abhyadhaavata Taam Deviim Ravadgacharmadharosurah II6 II

Simhamaahatya Ravadgena Tiikshnadhaarena Muurdhane I Aajaghaana Bhuje Savye Deviimapyativegavaan II7 II

Tasyaah Ravadgo Bhujam Praapya Papkaala Nripanandana I Tato Jagraaha Shuulam Sa Kopaadarunalochanah II8 II

Chikshepa Cha Tatastattu Bhadrakaalyaam Mahaasurah I Jaajvalyamaanam TejobhIIRavibimbamivaambaraat II9 II

Drishtvaa Tadaapatacchhuulam DevIIShuulamamunchata I Tacchhuulam Shatadhaa Tena Niitam Sa Cha Mahaasurah II10 II

Hate Tasminmahaaviirye Mahishasya Chamuupatau I Aajagaama Gajaaruudashchaamarastridashaardanah II11 II

Sopi Shaktim Mumochaatha Devyaastaamambikaa Drutam I Hunkaaraabhihataam Bhuumau Paatayaamaasa Nishprabhaam II12 II

Bhagnaam Shaktim Nipatitaam Drishtvaa Krodhasamanvitah I Chikshepa Chaamarah Shuulam Baanaistadapi Saacchhinat II13 II

Tatah Simhah Samutpatya Gajakumbhaantarasthitah I Baahuyuddhena Yuyudhe Tenocchaistridashaarinaa II14 II

Yudhyamaanau Tatastau Tu Tasmaannaagaanmahiim Gatau I Yuyudhaatetisamrabdhau Prahaarairatidaarunaih II15 II

Tato Vegaat Ravamutpatya Nipatya Cha Mrigaarinaa I Karaprahaarena Shirashchaamarasya Prithak Kritam II16 II

Udagrashcha Rane Devyaa Shilaadrikshaadibhirhatah I Dantamushtitalaishchaiva Karaalashcha Nipaatitah II17 II

DevIIKruddhaa Gadaapaataishchuurnayaamaasa Choddhatam I Baashkalam Bhingipaalena Baanaistaamram Tathaandhakam II18 II

Ugraasyamugraviirya Cha Tathaiva Cha Mahaahanum I Trinetraa Cha Trishuulena Jaghaana ParameshvarIIII19 II

Bidaalasyaasinaa Kaayaat Paatayaamaasa Chai Shirah I Durdharam Durmuravam Chobhau Shrairninye Yamakshayam II20 II

Evam Samkshiiyamaane Tu Svasainye Mahishaasurah I Maahishana Svaruupena Traasayaamaasa Taan Ganaan II21 II Kaamshchattundaprahaarena Svurakshepaistathaaparaan I Laanguulataaditaamshchaanyaan Shringaabhyaam Cha Vidaaritaan II22 II Degena Kaamshchidaparaannaadena Bhramanena Cha I Nihshvaasapavanenaanyaanpaatayaamaasa Bhuutale II23 II

Nipaatya Pramathaaniikamabhyadhaavata Sosurah I Simham Hantum Mahaadevyaah Kopam Chakre Tatombikaa II24 II

Sopi Kopaanmahaaviiryah Svurarakshunnamahiitalah I Shringaabhyaam Parvataanucchaamshchikshepa Cha Nanaada Cha II25 II

Degabhramanavikshunnaa MahIITasya Vishiiryata I Laanguulenaahatashchaabdhih Plaavayaamaasa Sarvatah II26 II

Dhutashringavibhinnaashcha Ravandam Ravandam Yuyurghanaah I Shvaasaanilaastaah Shatasho Nipeturnabhasochalaah II27 II

Iti Krodhasamaadhmaatamaapatantam Mahaasuram I Drishtvaa Saa Chandikaa Kopam Tadvadhaaya Tadaakarot II28 II

Saa Kshiptvaa Tasya Vai Paasham Tam Babandha Mahaasurah I Tatyaaja Maahisham Ruupam Sopi Baddho Mahaamtadhe II29 II

Tatah Simhobhavatsadyo Yaavattasyaambikaa Shirah I Chhinatti Taavat Purushah Ravangapaaniradrshyata II30 II

Tata Evaashu Purusham DevIIChichchheda Saayakaih I Tam Ravadgacharmanaa Saardham Tatah Sobhuunmahaagajah II31 II

Karena Cha Mahaasimham Tam Chakarsha Jagarja Cha I Karshatastu Karam DevIIRavadgena Nirakrintata II32 II

Tato Mahaasuro Bhuuyo Maahisham Vapuraasthitah I Tathaiva Kshobhayaamaasa Trailokyam Sacharaacharam II33 II

Tatah Kruddhaa Jaganmaataa Chandikaa Paanamuttamam I Papau Punah Punashchaiva Jahaasaarupalochanaa II34 II

Nanarda Chaasurah Sopi Balaviiryamadoddhatah I Vishaanaabhyaam Cha Chikshepa Chandikaam Prati Bhuudharaan II35 II

Saa Cha Taanprahitaamstena ChuurnayantIISharotkaraih I Uvaacha Tam Madoddhuutamuravaraagaakulaaksharam II36 II

Devyuvaacha II37 II

Garja Garja Kshanam Muudha Madhu Yaavatpibaamyaham I Mayaa Tvayi Hatetraiva Garjishyantyaashu Devataah II38 II

Rishiruvaacha II39 II

Evamuktvaa Samutpatya Saaruudaa Tam Mahaasuram I Paadenaakramya Kanthe Cha Shuulenainamataadayat II40 II

Tatah Sopi Padaakraantastayaa Nijamuravaattatah I Ardhanishkraanta Evaasiiddevyaa Diiryena Samvritah II41 II

Ardhanishkraanta Evaasau Yudhyamaano Mahaasurah I Tayaa Mahaasinaa Devyaa Shirashchhittvaa Nipaatitah II42 II

Tato Haahaakrtam Sarva Daityasainyam Nanaasha Tat I Praharsha Cha Param Jagmuh Sakalaa Devataaganaah II43 II

Tushtuvustaam Suraa Deviim Sahadivyairmaharshibhih I Jagurgandharvapatayo Nantatushchaapsaroganaah II44 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Mahishaasuravadho Naama TrtiiyoDhyaayah II3 II

4. Kapitel

ATHA CHATURTHODHYAAYAH

Rishiruvaacha II1 II

Shakraadayah Suraganaa Nihatetiviirye Tasminduraatmani Suraaribale Cha Devyaa I Taam Tushtuuvuuh Pranatinamrashirodharaamsaa Vaagbhih Praharshapulakodgamachaarudehaah II2 II

Devyaa Yayaa Tatamidam Jagadaatmashaktyaa Nihsheshadevaganashaktisamuuhamuurtyaa I Taamambikaamarivaladevamaharshipuujyaam Bhaktyaa Nataah Sma Vidadhaatu Shubhaani Saa Nah II3 II

Yasyaah Prabhaavamatulam Bhagavaanananto Brahmaa Harashcha Na Hi Vaktumalam Balam Cha I Saa Chandikaarivalajagatparipaalanaaya Naashaaya Chaashubhabhayasya Matit Kalotu II4 II

Yaa Shriih Svayam Suktatinaam Bhavateshvalakshmiih Paapaatmanaam Krtadhiyaam Hridayeshu Buddhih I Shraddhaa Sataam Kulajanaprabhavasya Lajjaa Taam Tvaam Nataam Sma Paripaalaya Devi Vishvam II5 II

Kim Varnayaama Tava Ruupamachintyametat Kinchaativiiryamasurakshayakaari Bhuuri I Kim Chaahadeshu Charitaani Tavaati Yaani Sarveshu Devyasuradevaganaadikeshu II6 II

Hetuh Samastajagataam Trigunaapi Deshair- na Jnaayase Hariharaadibhirapyayaara I Sarvaashrayaarivalamidam Jagadamshbhuut- mavyaakritaa Hi Paramaa Prakritistvamaadyaa II7 II

Yasyaah Samastasurataa Samudiiranena Triptim Prayaati Sakaleshu Marveshu Devi I Svaahaasi Vai Pitrganasya Cha Triptihetu- rucchaaryase Tvamata Eva Janaih Svadhaa Cha II8 II

Yaa Muktiheturavichintyamahaavrataa Tvam Abhyasyase Suniyatendriyatattvasaaraih I Mokshaarthibhirmunibhirastasamastadoshair- vidyaasi Saa BhagavatIIParamaa Hi Devi II9 II

Shabdaatmikaa Suvimalargyajushaam Nighaana- mudgiitharamyapadapaathavataam Cha Samnaam I DevIITrayIIBhagavatIIBhavabhaavanaaya Vaartaa Cha Sarvajagataam ParamaartihantrIIII10 II


Medhaasi Devi Viditaarivalashaastrasaaraa Durgaasi Durgabhavasaagaranaurasangaa I Shriih Kaitabhaarihridayaikakritaadhivaasaa GaurIITvameva Shashimaulikritapratishthaa II11 II

Rishatsahaasamamalam Paripuurnachandra- bimbaanukaari Kanakottamakaantikaantam I Atyadbhutam Prahritamaattarushaa Tathaapi Vaktram Vilokya Sahasaa Mahishaasurena II12 II

Drishtvaa Nu Devi Kupitam Bhrukutiikaraala- mudyacchhashaankasadrishacchhavi Yanna Sadyah I Praanaan Mumocha Mahishastadatiiva Chitram Kairjiivyate Hi Kupitaantakadarshanena II13 II

Devi Prasiida Paramaa BhavatIIBhavaaya Sadyo Vinaashayasi KopavatIIKulaani I Vijnaatametadadhunaiva Yadastametanniitam Balam Suvipulam Mahishaasurasya II14 II

Te Sammataa Janapadeshu Dhanaani Teshaam Teshaam Yashaamsi Na Cha Siidati Dharmavargah I

Dhanyaasta Eva Nibhritaatmajabhrityadaaraa Yeshaam Sadaabhyudayadaa BhavatIIPrasannaa II15 II

Dharmyaani Devi Sakalaani Sadaiva Karmaa- nyatyaadritah Pratidinam SukritIIKaroti I Svarga Prayaati Cha Tato BhavatIIPrasaadaa- llokatrayepi Pkaladaa Nanu Devi Tena II16 II

Durge Smritaa Harasi Bhiitimasheshajantoh Svasthaih Smritaa Matimatiiva Shubhaam Dadaasi I Daaridryaduhravabhayahaarini Kaa Tvadanyaa Sarvopakaarakaranaaya Sagaardrachittaa II17 II

Ebhirhatairjagadupaiti Suravam Tathaite Kurvantu Naama Narakaaya Chiraaya Paapam I Samgraamamrityumadhigamya Divam Prayaantu Matveti Nuunamahitaanvinihamsi Devi II18 II

Drishtvava Kim Na BhavatIIPrakaroti Bhasma Sarvaasuraanarishu Yatprahinoshi Shastram Lokaanprayantu Ripavopi Hi Shastrapuutaa Ittham Matirbhavati Teshvapi TetisaadhvIIII19 II

Ravadgaprabhaanikaravisphuranaistathograih Shuulaagrakaantinivahena Drishosuraanaam I

Yannagataa Vilayamamshumadinduravanda- yogyaananam Tava Vilokayataam Tadetat II20 II

Durvrittavrittashamanam Tava Devi Shiilam Ruupam Tathaitadavichintyamatulyamanyaih I Viirya Cha Hantta(Hantri?) Hritadevaparaakramaanaam Vairishvapi Prakatitaiva Dayaa Tvayettham II21 II

Kenopamaa Bhavatu Tesya Paraakramasya Ruupam Cha Shatrubhayakaaryatihaari Kutra I Chitte Krpaa Samaranishthurataa Cha Drshtaa Tvayyeva Devi Varade Bhuvanatrayepi II22 II

Trailokyametadarivalam Ripunaashanena Traatam Tvayaa Samasabhuurdhani Tepi Hatvaa I Niitaa Divam Ripuganaa Bhavamapyapaasta- masmaakamunmadasuraaribhavam Namaste II23 II

Shuulena Paahi No Devi Paahi Ravadgena Chaambike I Ghantaasvanena Nam Paahi Chaapajyaanissvanena Cha II24 II

Praachyaam Raksha Pratiichyaam Cha Chandike Raksha Dakshine I Bhraamanenaatmashuulasya Uttarasyaam Tatheshvari II25 II

Saumyaani Yaani Ruupaani Trailokye Vicharanti Te Yaani Chaatyantaghoraani Tai Rakshaasmaamstathaa Bhuvam II26 II

Ravadgashuulagadaadiini Yaani Chaastraani Tembike I Karapallavasangiini Tairasmaanraksha Sarvatah II27 II

Rishiruvaacha II28 II

Evam Stutaa Surairdivyaih Kusumairnandanodbhavaih I Architaa Jagataam DhaatrIITathaa Gandhaanulepanaih II29 II

Bhaktyaa Samastaistridashairdivyairdhuupaih Sudhuupitaa I Praaha PrasaadasumuravIISamastaan Pranataan Suraan II30 II

Devyuvaacha II31 II

Vriyataam Tridashaah Sarve Yadasmattobhivaanchhitam II32 II (Dadaamyahamatipriityaa Stavairebhih Supuujitaa I)

Devaa Uuchuh II33 II

Bhagavatyaa Kritam Sarva Na Kinchidavashishyate I Yadayam Nihatah Shatrurasmaakam Mahishaasurah II34 II

Yadi Chaapi Varo Deyastvayaasmaakam Maheshvari I Samsmritaa Samsmritaa Tvam No Himsethaah Paramaapadah II35 II

Yashcha Martyah Stavairebhistvaam Staoshyatyamalaanane I Tasya Vittarddhivibhavairdhanadaaraadisampadaam II36 II

Vriddhayesmatprasannaa Tvam Bhavethaah Sarvadaambike II37 II

Rishiruvaacha II38 II

Iti Prasaaditaa Devairjagatorthe Tathaatmanah I Tathetyuktvaa BhadrakaalIIBabhuuvaantarhitaa Nripa II39 II

Ityetatkathitam Bhuupa Sambhuutaa Saa Yathaa Puraa I DevIIDevashariirebhyo JagattayahitaishinIIII40 II

Punashcha Gauriidehaa Saa Samuudabhuutaa Yathaabhavat I Vadhaaya Dushtadaityaanaam Tathaa Shumbhanishumbhayoh II41 II

Rakshanaaya Cha Lokaanaam DevaanaamupakaarinIII Tacchhtanushva Mayaaravyaatam Yathaavatkathavaami Te II42 II

Iti Shriimarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Shakraadistutirnaama Chaturthodhyaayah II4 II


5. Kapitel

ATHA UTTAMACHARITAM Atha Dhyaanam

Ghantaashuulahalaani Shankhamusale Chakram Dhanuh Saayakam Hastaabjairdadhatiim Ghanaantavilasachchhiitaamshutulyaprabhaam I

Gauriidehasamudbhavaam Trijagataamaadhaarabhuutaam Mahaa- puurvaamatra Sarasvatiimanubhaje Shumbhaadidaityaardiniim II

ATHA PANCHAMODHYAAYAH

Om Rishiruvaacha II1 II

Puraa Shumbhanishumbhaabhyaamasuraabhyaam Shachiipateh I Trailokyam Yajnabhaagaashcha Hritaa Madabalaashrayaat II2 II

Taaveva Suuryataam Tadvadadhikaaram Tathaindavam I Kauberamatha Yaamyam Cha Chkraate Varunasya Cha II3 II

Taaveva Pavanarddhi Cha Chakraturvahmikarma Cha I Tato Devaa Vinirdhuutaa Bhrashtaraajyaah Paraajitaah II4 II

Hritaadhikaaraastridashaastaabhyaam Sarve Niraakritaah I Mahaasuraabhyaam Taam Deviim Samsmarantyaparaajitaam II5 II

Tayaasmaakam Varo Datto Yathaapatsu Smritaarivallah I Bhavataam Naashayishyaami Tatkshanaatparamaapadah II6 II

Iti Kritvaa Matim Devaa Himavantam Nageshvaram I Jagmustatra Tato Deviim Vishnumaayaam Pratushtuvuh II7 II

Devaa Uuchuh II8 II

Namo Devyai Mahaadevyai Shivaayai Satatam Namaha I Namaha Prakrityai Bhadraayai Niyataah Pranataah Sma Taam II9 II

Raidraayai Namo Nityaayai Gauryai Dhaanyai Namo Namaha I Jyotsnaayai Chenduruupinyai Suravaayai Satatam Namaha II10 II

Kalyaanyai Pranataa Vriddhayyai Siddhayyai Kurmaa Namo Namaha I Nairrityai Bhuubhritaam Lashmyai Sharvaanyai Te Namo Namaha II11 II Durgaayai Durgapaaraayai Saaraayai Sarvakaarinyai I Svyaatyai Tathaiva Krishnaayai Dhuumraayai Satatam Namaha II12 II

Atisaumyaatiraudraayai Nataastasyai Namo Namaha I Namo Jagatpratishthaayai Devyai Krityai Namo Namaha II13 II

Yaa DevIISarvabhuuteshu Vishnumayeti Shabditaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II14-16 II

Yaa DevIISarvabhuuteshu Chetanetyabhidhiiyate I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II17-19 ÿII

Yaa DevIISarvabhuuteshu Buddhiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II20-22 II


Yaa DevIISarvabhuuteshu Nidraaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II23-25 II


Yaa DevIISarvabhuuteshu Kshudhaaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II26-28 II Yaa DevIISarvabhuteshu Chhaayaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II29-31 II Yaa DevIISarbhuuteshu Shaktiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II32 -34 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Trishnaaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II35-37 II Yaa DevIISarvabhuteshu Kshaantiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II38-40 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Jaatiruupena Samsthitaa II Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II41-43 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Lajjaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II44-46 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Shaantiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II47-49 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Shraddhaaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II50-52 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Kaantiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II53-55 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Lakshmiiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II56-58 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Drittiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II59-61 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Smritirupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II62-64 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Dayaaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II65- 67 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Tushtiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II68-70 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Mattaruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II71-73 II Yaa DevIISarvabhuuteshu Bhraantiruupena Samsthitaa I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II74-76 II

IndriyaanaamadhishthaatrIIBhuutaanaam Chaarivaleshu Yaa I Bhuuteshu Satatam Tasyai Vyaaptidevyai Namo Namaha II77 II Chitiruupena Yaa Kritsnametadvyaapya Sthitaa Jagat I Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha II78-80 II Stutaa Suraih Puurvamabhiishtasamshrayaa- ttathaa Surendrena Dineshu Sevitaa I Karotu Saa Nah Shubhaheturiishvarii Shubhaani Bhadraanyabhihantu Chaapadah II81 II

Yaa Saampratam Choddhatadaityataapitai- rasmaabhiriishaa Cha Surairnamasyate I Yaa Cha Smrtaa Tatkshanameva Hanti Nah Sarvaapado Bhaktivinamramuurtibhih II82 II


Rishiruvaacha II83 II

Evam Stavaadiyuktaanaam Deviinaam Tatra PaarvatIII Snaatumabhyaayayau Toye Jaahnavyaa Nripanandana II84 II

Saabraviittaan Suraan Subhruurbhavadbhih Stuuyatetra Kaa I<R>Shariirakoshatashchaasyaah Savudbhuutaabraviichchhivaa II85

Stotram Mamaitatkriyate Shumbhadaityaniraakritaih I Devaih ÿSametaih ÿSamare Nishumbhena Paraajitaih II86 II

Shariirakoshadyattasyaah Parvatyaa Nihsritaambikaa I Kaushikiiti Samasteshu Namo Lokeshu Giiyate II87 II

Tasyaam Vinirgataayaam Tu Krishnaabhuutsaapi PaarvatIII Kaaliketi Samaaravyaataa Himaachalakrtaashrayaa II88 II

Tatombikaam Param Ruupam Bibhraanaam Sumanoharam I Dadarsha Chando Mundashcha Bhrityau Shumbhanishumbhayoh II89 II

Taabhyaam Shumbhaaya Chaaravyaataa Saatiiva Sumanoharaa I Kaapyaaste StrIIMahaaraaja BhaasayantIIHimaachalam II90 II

Naiva Taadrik Chhachidruupam Drishtam Kenachiduttamam I Jnaayataam Kaapyasau DevIIGrihyataam Chaasureshvara II91 II

StriiratnamatichaarvangIIDyotayantIIDishastvishaa I Saa Tu Tishthati Daityendra Taam Bhavaan Drashtumarhati II92 II

Yaani Ratnaani Manayo Gajaashvaadiini Vai Prabho I Trailokye Tu Samastaani Saampratam Bhaanti Te Grihe II93 II

Airaavatah Samaaniito Gajaratnam Purandaraat I Paarijaatatarushchaayam Tathaivochchaihshravaa Hayah II94 II

Vimaanam Hamsasamyuktametattishthati Tengane I Ratnabhuutamihaaniitam Yadaasiiddhedhasodbhutam II95 II

Nidhiresha Mahaapadmah Samaaniito Dhaneshvaraat I Kinchalkiniim Dadau Chaabdhirmaalaamamlaanapankajaam II96 II

Chhatram Te Vaarunam Gehe Kaanchanasraavi Tishthati I Tathaayam Syandanavaro Yah Puraasiitprajaapateh II97 II

Mrityorutkraantidaa Naama Shaktiriisha Tvayaa Hritaa I Paashah Salilaraajasya Bhraatustava Parigrahe II98 II

Nishumbhasyaabdhijaataashcha Samastaa Ratnajaatayah I Vahshchaapi Dadau Tubhyamagnishauche Cha VaasasIIII99 II

Evam Daityendra Ratnaani Samastaanyaahritaani Te I Sriiratnamesha KalyaanIITvayaa Kasmaana Grihyate II100 II

Rishiruvaacha II101 II

Nishmyeti Vachah Shumbhah Sa Tadaa Chandamundayoh I Preshayaamaasa Sugriivam Duutam Devyaa Mahaasuram II102 II

Iti Cheti Cha Baktavyaa Saa Gatvaa Vachanaanmama I Yathaa Chaabhyeti Sampriityaa Tathaa Kaarya Tvayaa Laghu II103 II

Sa Tatra Gatvaa Yatraaste Shailoddeshetishobhane I Saa DevIITaam Tatah Praaha Shlakshnam Madhurayaa Giraa II104 II

Duuta Uvaacha II105 II

DevIIDaityeshvarah Shumbhastrailokyae Parameshvarah I Dutoham Preshitastena Tvatsakaashamihaagatah II106 II

Avyaahataajnah Sarvaasu Yah Sadaa Devayonishu I Nirjitaarivaladaityaarih Sa Yadaaha Shrinushva Tat II107 II

Mama Trailokyamarivalam Mama Devaa Vashaanugaah I Yajnabhagaanaham Sarvaanupaashnaami Prithak Prithak II108 II

Trailokye Vararatnaani Mama Vashyaanyasheshatah I Tathaiva Gajaratnam Cha Hritam Devendravaahanam II109 II

Kshiirodamathanodbhuutamashvaratnam Mamaamaraih I Ucchaihshravasasamjnam Tatpranipatya Samarpitam II110 II

Yaani Chaanyaani Deveshu Gandharveshuurageshu Cha I Ratnabhuutaani Bhuutaani Taani Mayyova Shobhane II111 II

Striiratnabhuutaam Tvaam DevIILoke Manyaamahe Vayam I Saa Tvamasmaanupaagachchha Yatoo Ratnabhujo Vayam II112 II

Maam Vaa Mamaanujam Vaapi Nishumbhamuruvikramam I Bhaja Tvam Chanchalaapaangi Ratnabhuutaasi Vai Yatah II113 II

Paramaishvaryamatulam Praapsyase Matparigrahaat I Etadbuddhayyaa Samaalochya Matparigrahataam Vraja II114 II

Rishiruvaacha II115 II

Ityuktaa Saa Tadaa DevIIGambhiiraantahsmitaa Jagau I Durgaa BhagavatIIBhadraa Yayedam Dhaaryate Jagat II116 II

Devyuvaacha II117 II Satyamuktam Tvayaa Naatra Mithyaa Kinchittvayoditam I Trailokyaadhipatih Shumbho Nishumbhashchaapi Taadrishah II118 II

Kim Tvatra Yatparijnaatam Mithyaa Tatkriyate Katham I Shruuyataamalpabuddhitvaatpratijnaa Yaa Kritaa Puraa II119 II

Yo Maam Jayati Sangaame Yo Me Darpa Vyapohati I Yo Me Pratibalo Loke Sa Me Bhartaa Bhavishyati II120 II

Tadaagachchhatu Shumbhotra Nishumbho Vaa Mahaasurah I Maam Jitvaa Kim Chirenaatra Paanim Grihnaatu Me Laghu II121

Duuta Uvaacha II122 II

Avaliptaasi Maivam Tvam Devi Bruuhi Mamaagratah I Trailokye Kah Pumamstishthedagre Shumbhanishumbhayoh II123 II

Anyeshaamapi Daityaanaam Sarve DevIINa Vai Yudhi I Tishthanti Sammurave Devi Kim Punah StrIITvamekikaa II124 II

Indraadyaah Sakalaa Devaastasthuryeshaam Na Samyuge I Shumbhaadiinaam Katham Teshaam StrIIPrayaasyaasi Sammuravam II125 II

Saa Tvam Gachchha Mayaivoktaa Paarshvam Shumbhanishumbhayoh I Keshaakarshananirdhuutagauravaa Maa Gamishyasi II126 II

Devyuvaacha II127 II

Evametad BalIIShumbho Nishumbhashchaativiiryavaan I Kim Karomi Pratijnaa Me Yadanaalochitaa Puraa II127 II

Sa Tvam Gacchha Mayoktam Te Yadetatsarvamaadritah Tadaachakshvaasurendraaya Sa Cha Yuktam Karotu Yat II128 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahatmye Devyaa Duutasamvaado Naama PanchamoDhyaayah II5 IIÿÿÿÿ

ATHA SHASHTHODHYAAYAH

Rishiruvaacha II1 II

Ityaakarnya Vacho Devyaah Sa Duutomarshapuuritah I Samaachashta Samaagamya Daityaraajaaya Vistaraat II2 II

Tasya Duutasya Tadvaakyamaakarnyaasuraraat Tatah I Sakrodhah Praaha Daityaanaamadhipam Dhuumrakochanam II3 II

He Dhuumrakochanaashu Tvam Svasainyaparivaaritah I Taamaanaya Balaaddushtaam Keshaakarshanavihvalaam II4 II

Tatparitraanadah Kashchidyadi Vottishthateparah I Sa Hantavyomaro Vaapi Yaksho Gandharva Eva Vaa II5 II

Rishiruvaacha II6 II

Tenaajnaprastatah Shiighram Sa Daityao Dhuumralochanah I Vritah Shashtayyaa Sahasraanaamasuraanaam Drutam Yayau II7 II

Sa Drishtaa Taam Tato Deviim Tuhinaachalasamsthitaam I Jagaadochchaih Prayaahiiti Muulam Shumbhanishumbhayoh II8 II

Na Chetpriityaadya BhavatIIMadbhartaaramupaishyati I Tato Balaannayaamyesha Keshaakarshanavihvalaam II9 II

Devyuvaacha II10 II

Daityeshvarena Prahito Balavaanbalasamvritah I Balaannayasi Maamevam Tatah Kim ÿTe Karomyaham II11 II

Rishiruvaacha II12 II

Ityuktah Soobhyadhaavattaamasuro Dhuumralochanah I Hungkaarenaiva Tam Bhasma Saa Chakaaraambikaa Tatah II13 II

Atha Kruddham Mahaasainyamasuraanaam Tathaambikaam I Vavarsha Saayakaistiikshnaisyathaa Shaktiparashvadhaih II14 II

Tato Dhutasatah Kopaatkritvaa Naadam Subhairavam I Papaataasurasenaayaam Simho Devyaah Svavaahanah II15 II

Kamshchitkaraprahaarena Daityaanaasyena Chaaparaan I Aakraantyaa Chaadharenaanyaan Sa Jaghaana Mahaasuraan II16 II

Keshaanchitpaatyaamaasa Naravaih Koshthaani KesarIII Tathaa Talaprahaarena Shiraamsi Kritavaanprithak II17 II

Vichchhinnabaahushirasah Kritaastena Tathaapare I Papai Cha Rudhiram Koshthaadanyeshaam Dhutakesarah II18 II

Kshanena Tadbalam Sarva Kshayam Niitam Mahaatmanaa I Tena Kesarinaa Devyaa Vaahanenaatikopinaa II19 II

Shrutvaa Tamasuram Devyaa Nihatam Dhuumralochanam I Balam Cha Kshayitam Kritsnam Deviikesarinaa Tatah II20 II

Chukopa Daityaadhipatih Shumbhah Prasphuritaadharah I Aajnaapayaamaasa Cha Tau Chandamundau Mahaasurau II21 II

He Chanda He Munda Balairbahulaih Parivaaritau I Tatra Gachchhatam Gatvaa Cha ÿSaa Samaaniiyataam Laghu II22 II

Kesheshvaakrishya Baddhvaa Vaa YadIIVah Samshayo Yudhi I Tadaasheshaayudhaih Sarvairasurairvinihanyataam II23 II

Tasyaam Hataayaam Dushtaayaam Simhe Cha Vinipaatite I Shiighramaagamyataam Baddhvaa Grihiitvaa Taamathaambakaam II24 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Dhuumralochanavadho Naama Shashthodhyaayah II6 II

7. Kapitel

ATHA SAPTAMODYAAYAH II

Rishiruvaacha II1 II

Aajnaptaaste Tato Daityaashchandamundapurogamaah I Chaturangabalopetaa Yayurabhyudyataayudhaah II2 II

Dadrishuste Tato Deviimiishaddhaasaam Vyavasthitaam I Simhasyopari Shailendrashringe Mahati Kaanchane II3 II

Te Drishtaa Taam Smaadaatumudyamanchakrurudyataah I Aaakrishtachaapaasidharaastathaanye Tatsamiipagaah II4 II

Tatah Kopam Chakaarochchairambikaa Taanariinprati I Kepena Chaasyaa Vadanam Mashiivarnamabhuuttadaa II5 II

Bhruukutiikutilaattasyaa Lalaataphalakaaddutam I KaalIIKaraalavadanaa VinishkraantaasipaashinIIII6 II

Vichitraravatvaanggadharaa Naramaalaavibhuushanaa I Dviipicharmapariidhaanaa Shushkramaamsaatibhairavaa II7 II

Ativistaaravadanaa Jihvaalalanabhiishanaa I Nimagraaraktanayanaa Naadaapuuritadingmuravaa II8 II

Saa Vegenaabhipatitaa GhaatayantIIMahaasuraan I Sainye Tatra Suraariinaamabhakshayata Tadbalam II9 II

Paarshnigraahaangkamshagraahiyodhaghantaasamanvitaan I Samaadaayaikahastena Murave Chikshepa Vaaranaan II10 II

Tathaiva Yodham Turagai Ratham Saarathinaa Saha I Nikshipya Vakre Dashanaishcharvayatyatibhairavam II11 II

Ekam Jagraha Keshepu Griivaayaamatha Chaaparam I Paadenaakramya Chaivaanyamurasaanyamapothayat II12 II

Tairmuktaani Cha Shastraani Mahaastraani Tathaasuraih I Muravena Jagraaha Rushaa Dashanairmathitaanyapi II13 II

Balinaam Tadbalam Sarvamasuraanaam Duraatmanaam I Mamardaabhakshayachchaanyaananyaamshchaataadayattathaa II14 II

Asinaa Nihataah Kechitkechitravatvaangataaditaah I Jagmurvinaashamasuraa Dantaagraabhihataastathaa II15 II

Kshanena Tadbalam Sarvamasuraanaam Nipaatitam I Drishtvaa Chandobhidudraava Taam Kaaliimatibhiishanaam II16 II


Sharavarshairmahaabhiimairbhiimaakshiim Taam Mahaasurah I Chhaadayaamaasa Chakraishcha Muundah Kshiptaih Sahasrashah II17 II

Taani Chaktraanyanekaani Vishamaanaani Tanmuravam I Babhuryathaarkabimbaani Subhuuni Ghanodaram II18 II

Tato Jahaasaatirushaa Bhiimam BhairavanaadinIII KaalIIKaraalavaktraantardurdarshadashnojjvalaa II19 II

Utthaaya Cha Mahaasimham DevIIChandamadhaavata I Grihiitvaa Chaasya Kesheshu Shirastenaasinaachchhinat II20 II

Atha Mundobhyadhaavattaam Drishtvaa Chandam Nipaatitam I Tamapyaapaatayadbhuumau Saa Ravanggaabhiihatam Rushaa II21 II

Hatashesham Tatah Sainyam Drishtvaa Chandam Nipaatitam I Mundam Cha Sumahaaviirya Disho Bheje Bhayaaturam II22 II

Shirashchandasya KaalIICha Grihiitvaa Mundameva Cha I Praaha Prachandaattahaasamishramabhyetya chandakaam II23 II

Mayaa Tavaatropahritau Chandamundau Mahaapashuu I Yuddhayajne Svayam Shumbham Nishumbham Cha Hanishyasi II24 II

Rishiruvaacha II25 II

Taavaaniitau Tato Drishtvaa Chandamundau Mahaasurau I Uvaacha Kaaliim KalyaanIILalitam Chandakaa Vachah II26 II

Yamaachchandam Cha Mundam Cha Grihiitvaa Tvamupaagataa I Chaamundeti Tato Loke Ravyaataa DevIIBhavishyasi II27 II

Eti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaanmye Chandamundavadho Naama SaptamoDhyaayah II

8. Kapitel

ATHA ASHTAMODYAAYAH II

Rishiruvaacha II1 II

Chande Cha Nihate Daitye Munde Cha Vinipaatite I Bahuleshu Cha Sainyeshu Kshayiteshvasureshvarah II2 II

Tatah Kopaparaadhiinachetaah Shumbhah Prataapavaan I Udyogam Sarvasainyaanaam Daityaanaamaadidesha Ha II3 II

Adya Sarvabalairdaityaah Shadashiitirudaayudhaah I Kambuunaam Chaturashiitirniryaantu Svabalairvritaah II4 II

Kotiviiryaani Panchaashaadasuraanaam Kulaani Vai I Shatam Kulaani Dhaumraanaam Nirgachchhantu Mamaajnayaa II5 II

Kaalakaa Daurhridaa Mauryaah Kaalikeyaastathaasuraah I Yuddhaaya Sajjaa Niryaantu Aajnayaa Tvaritaa Mama II6 II

Ityaajnaapyaasurapatih Shumbho Bhairavashaasanah I Nirjagaama Mahaasainyasahasrairbahubhirbritah II7 II

Aayaantam Chandikaa Drishtvaa Tatsainyamatibhiishanam I Jyaastanaih Purayaamaasa Dharaniigaganaantaram II8 ÿII

Tatah Simho Mahaanaadamatiiva Kritavaannripa I Ghantaasvanena Taannaadaanambikaa Chopabrimhayat II9 II

Dhanurjyaasimhaghantaanaam Naadaapuuritadingmuravaa I Ninaadairbhiishanaih KaalIIJigye Vistaaritaananaa II10 II

Tam Ninaadamupashrutya Daityasainyaishchaturdisham I DevIISimhastathaa KaalIISaroshaih Parivaaritaah II11 II

Etasminnantare Bhuupa Vinaashaaya Suradvishaam I Bhavaayaamarasimhaanaamativiiryabalaanvitaah II12 II

Brahmeshaguhavishnuunaam Tathendrasya Cha Shaktayah I Shariirebhyo Vinishkramya Tadruupaishchandikaam Yayuh II13 II

Yasya Devasya Tadruupam Yathaa Bhuushanavaahanam I Tadvadeva Hi Tachchhaktirasuraanyoddhumaayayau II14 II

Hamsayuktavimaanaagre Saakshasuutrakamandaluh I Aayaataa Brahmaanah ShaktirbrahmanIISaabhidhiiyate II15 II

MaaheshvarIIBrishaaruudhaa TrishuulavaraadhaarinIII Mahaahivalayaa Praaptaa Chandrareravaavibhuushanaa II16 II

KaumaarIIShaktihastaa Cha Mayuuravaravaahanaa I Yodhumabhyaayayau Daityaanambikaa GuharuupinIIII17 II

Tathaiva VaishnavIIShaktirgarudopari Samstitaa I Shankhachakragadaashaarngaravangahastaabhyupaayayau II18 II

Yajnavaaraahamatulam Ruupam Yaa Bibhrato Hareh I Shaktih Saapyaayayau Tatra Vaaraahiim BibhratIITanum II19 II

NaarasimhIINrisimhasya BibhratIISadrisham Vapuh I Praaptaa Tatra Sataakshepakshiptanakshatrasamhatih II20 II

Vajrahastaa TathaivaindrIIGajaraajoopari Sthitaa I Praaptaa Sahasranayanaa Yathaa Shaktastathaiva Saa II21 II

Tatah Paridritastaabhiriishaano Devashaktibhih I Hanyantaamasuraah Shiighram Mama Priityaaha Chandikaam II22 II

Tato Deviishariiraattu Vinishtraantaatibhiishanaa I Chandikaa Shaktiratyugraa ShivaashataninaadiinIIII23 II

Saa Chaaha Bhuumrajatilamiishaanamaparaajitaa I Duutastvam Gachchha Bhagavanpaarshvam Shumbhanishumbhayoh II24 II

Brahi Shumbham Nishumbham Cha Danavaavatigarvitau I Ye Chaanye Daanvaastatra Yuddhaaya Samupasthitaah II25 II

Trailokyamindro Labhataam Devaah Santu Havirbhujah I Yuuyam Prayaata Paataalam Yadi Jiivitumichchhatha II26 II

Balaavalepaadatha Chedbhavanto Yuddhakaangkshinah I Tadaagachchhata Tripyantu Machchhivaah Pishitena Vah II27 II

Yato Niyukto Dautyena Tayaa Devyaa Shivah Svayaam I Shivaduutiiti Lokesmimstatah Saa Ravyaatimaagataa II28 II

Tepi Shrutvaa Vacho Devyaah Sharvaaravyaatam Mahaasuraah I Amarshaapuuritaa Jagmuryatah KaatyaayanIISthitaa II29 II

Tatah Prathamamevaagre Sharashaktyrshtivrishtibhih I Vavarshuruddhataamarshaastaam Deviimamaraarayah II30 I

Saa Cha Taan Prahitaan Baanaanchhuulashaktiparashvadhaan I Chichchheda Liilayaadhmaatadhanurmuktairmaheshubhih II31 II

Tasyaagratastathaa KaalIIShuulapaatavidaaritaan I RavatvaangapothitaamshchaariinkurvamtIIVyacharattadaa II32 II

Kamandalujalaakshepahataviiryaan Hataujasah I BrahmaanIIChaakarochchhatruunyena Yena Sma Dhaavati II33 II

MaaheshvarIITrishuulena Tathaa Chakrena VaishnavIII Daityaanjaghaana KaumaarIITathaa Shktyaatikopanaa II34 II

AindrIIKulishapaatena Shatasho Daityadaanavaah I Peturvidaaritaah Prithvyaam Rudhiraughapravarshinah II35 II

Tundaprahaaravidhvastaa Damshtaagrakshatavakshasah I Vaaraahamuurtyaa Nyapatamshchakrena Cha Vidaaritaah II36 II

Naravairvidaaritaamshchaanyaan BhakshayantIIMahaasuraan I NaarasimhIIChachaaraajau Naadaapuurnadigambaraa II37 II

Chandaattahaasairasuraah Shivaduutyabhiduushitaah I Petuh Prithivyaam Patitaamstaamshcharavaadaatha Saa Tadaa II38 II

Itai Maatriganam Kruddham Mardayantam Mahaasuraan I Drishtvaabhyupaayairvividhairneshurdevaarisainikaam II39 II

Palaayanaparaandrishtvaa Daityaanmaatriganaarditaan I Yodhumabhyaayayau Kruddho Raktbiijo Mahaasurah II40 II

Raktabinduuryadaa Bhuumau Patatyasya Shariiratah I Samutpatati Medinyaam Tatpramaanastadaasurah II41 II

Yuyudhe Sa Gadaapaanirindrashaktyaa Mahaasurah I Tatashchandraa Svavajrena Raktabiijamataadayat II42 II

Kulishenaahatasyaashu Bahu Susraava Shonitam I Samuttasthustato Yodhaastadruupaastatparaakramaah II43 II

Yaavantah Patitaastasya Shariiraadraktabindavah I Taavantah Purushaa Jaataastadviiryabalavikramaah II44 II

Te Chaapi Yuyudhustatra Purushaa Raktasambhavaah I Samam Maatribhiratyugrashastrapaataatibhiishanam II45 II

Punashcha Vajrapaatena Kshatamasya Shiro Yadaa I Vavaaha Raktam Purushaastato Jaataah Sahasrashah II46 II

VaishnavIISamare Chainam Chakrenaabhijaghaana Ha I Gadayaa Taadayaamaasa AindrIITamasureshvaram II47 II

Vaishnaaviichakrabhinnasya Rudhirasraavasambhavaih I Sahasrasho Jagadvyaaptam Tatpramaanairmahaasuraih II48 II

Shaktyaa Jaghaana KaumaarIIVaaraahIICha Tathaasinaa I MaaheshvarIITrishulena Raktabijam Mahaasuram II49 II

Sa Chaapi Gadayaa Daityah Sarvaa Evaahanat Prithak I Maatrih Kopasamaavishto Raktabiijo Mahaasurah II50 II

Tasyaahatasya Bahudhaa Shaktishuulaadibhirbhuvi I Papaata Yo Chai Raktaughastenaasanchhatashosuraah II51 II

Taishchaasuraasriksambhuutairasuraih Sakalam Jagat I Vyaaptamaasiittato Devaa Bhayamaajagmuruttamam II52 II

Taan Vishannaan Suraan Drishtvaa Chandikaa Praahasatvaraa I Uvaacha Kaaliim Chaamunde Vistiirnam Vadanam Kuru II53 II

Machchhastrapaatasambhuutaan Raktabinduun Mahaasuraan I Raktabindoh Pratiichchha Tvam Vaktrenaanena Vegitaa II54 II

BhakshayantIIChara Rane Tadutpannaanmahaasuraan I Evamesha Kshayam Daityah Kshinarakto Gamishyati II55 II

Bhakshyamaanaastvayaa Chograa Na Chotpatsyanti Chaapare I Ityuktvaa Taam Tato DevIIShuulenaabhijaghaana Tam II56 II

Muravena KaalIIJagrihe Raktabiijasya Shonitam I Tato Saavaajaghaanaatha Gadayaa Tatra Chandikaam II57 II

Na Chaasyaa Vedanaam Chakre Gadaapaatolpikaamapi I Tasyaahatasya Dehaattu Bahu Susraava Shoonitam II58 II

Yatastatastadvaktrena Chaamundaa Sampratiichchhati I Murave Samudgataa Yesyaa Raktapaataanmahaasuraah II59

Taamshcharavaadaatha Chamundaa Papau Tasya Cha Shopitam II60 II

DevIIShulena Vajrena Banairasibhirrishtibhih I Jaghana Raktabiijam Tam Chaamundaapiitashonitam II61 II

Sa Papaata Mahiiprishthe Shastrasanghasamaahatah I Niiraktashcha Mahiipaala Raktabiijo Mahaasurah II62 II

Tataste Harshamatulamavaapustridashaa Nripa I Teshaam Maatrigano Jaato Nanartaasringamadoddhatah II63 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Mandantare Deviimaahaatmye Raktabiijavadho Naama Ashtamodhyaayah II8 II

9. Kapitel

ATHA NAVAMODHYAAYAH II

Raajovaacha II1 II

Vichitramidamaaravyaatam Bhagavan Bhavataa Mama I Devyaashcharitamaahaatmayam Raktabiijavadhaashritam II2 II

Bhuuyashchechchhaamyaham Shrotum Raktabiihe Nipaatite I Chakaara Shumbho Yatkarma Nishumbhashchaatikopanah II3

Rishiruvaacha II4 II

Chakaara Kopamatulam Raktabiije Nipaatite I Shumbhaasuro Nishumbhashcha Hateshvanyeshu Chaahave II5

Hanyamaanam Mahaasainyam Vilokyaamarshamudvahan I Abhyadhaavannishumbhotha Muravyayaasurasenayaa II6 II

Tasyaagratastathaa Prishtho Paarshvayoshcha Mahaasuraah I Sandashtaushthaputaah Kruddhaa Hantum Deviimupaayayuh II7 II

Aajagaama Mahaaviiryah Shumbhopi Svabalairvritah I Nihantum Chandikaam Kopaatkritvaa Yuddham Tu Maatribhih II8 II

Tato Yudhamutiivaasiiddevyaa Shumbhanishumbhayoh I Sharavarshamatiivogram Meghayoriva Varshatoh II9 II

Chichchhedaastaanchharaamstaabhyaam Chandikaa Svasharotkaraih I Taadayaamaasa Chaangeshu Shastraughairasureshvarau II10 II

Nishumbho Nishitam Ravadgam Charma Chaadaaya Suprabham I Ataadayanmuurdhni Simham Devyaa Vaahanamuttamam II11 II

Taadite Vaahane DevIIKshuraprenaasimuttamam I Neshumbhasyaashu Chichchheda Charma Chaapyashtachandrakam II12 II

Chhinne Charmani Ravadge Cha Shaktiem Chikshepa Sosurah I Taamapyasya Dvidhaa Chakre Chakrenaabhimuravaagataam II13 II

Kopaadhmaato Nishumbhotha Shuulam Chagraaha Daanavah I Aayaantam Mushtipaatena DevIITacchaapyachuurnayat II14 II

Aaviddhayyaatha Gadaaam Sopi Chikshepa Chandikaam Prati I Saapi Devyaa Trishuulena Bhinaa Bhasmatvamaagataa II15 II

Tatah ÿParashuhastam Tamaayaantam Daityapungavam I Aaahatya DevIIBaanaughairapaatayata Bhuutale II16 II

Tasmannipatite Bhuumau Nishumbhe Bhiimavikrame I Bhraataryatiiva Samkruddhah Prayayau Hantumambikaam II17 II

Sa Rathasthastathaatyucchairgrihiitaparamaayudhaih I Bhujairashtaabhiratulairvyaapyaashesham Babhau Nabhah II18 II

Tamaayaantam Samaalokya DevIIShankhamavaadayat I Jyaashabdam Chaapi Dhanushashchakaaraatiiva Duhsaham II19 II

Puurayaamaasa Kakubho Nijaghantaasvanena Cha I Samastadaityasainyaanaam Tejovadhadhidhaayinaa II20 II

Tatah Simho Mahaanaadaistyaajitebhamahaamadaih I Puurayaamaasa Gaganam Gaam Tathopadisho Dasha II21 II

Tatah KaalIISamutpatya Gaganam Kshmaamataadayat II Karaabhyaam Tanninaadena Praaksvanaaste Tirohitaah II22 II

Attattahaasamashivam ShevaduutIIChakaara Ha I Taih Shabdairasuraastresuh Shumbhah Kopam Param Yayau II23 II

Duraatmamstishtha Tishtheti Vyaajahaarambikaa Yadaa I Tadaa Jayetyabhihitam Devairaakaashasamsthitaih II24 II

Shumbhenaagatya Yaa Shaktirmuktaa Jvaalaatibhiishanaa I AayantIIVahnikuutaabhaa Saa Nirastaa Maholkayaa II25 II

Simhanaadena Shumbhasya Vyaaptam Lokatrayaantaram I Nirghaatanihsvano Ghoro Jetavaanavaniipate II26 II

ShumbhamuktaancharaandevIIShumbhastatprahitaancharan I Chichchheda Svasharairugraih Shatashotha Sahasrashah II27 II

Tatah Saa Chandikaa Kruddhaa Shuulenaabhijaghaana Tam I Sa Tadaabhihato Bhuumau Bhuurchchhito Nipapaata Ha II28 II

Tato Nishumbhah Sampraapya Chetanaamaattakaarmukah I Aajaghaana Sharairdeviim Kaaliim Kesarinam Tathaa II29 II

Punashcha Kritvaa Baahuunaamayutam Danujeshcharah I Chakrayudhena Ditijashchhaadayaamaasa Chandakaam II30 II

Tato BhagavatIIKruddhaa Durgaa DurgaartinaashinIII Chichchheda Taani Chakraani Svasharaih Saayakaamshcha Taan II31 II

Tato Nishumbho Vegena Gadaamaadaaya Chandikaam I Abhyadhaavata Vai Hantum Daityasenaasamaadritah II32 II

Tasyaapatata Evaashu Gadaam Chichchheda Chandikaa I Ravadgena Shitadhaarena Sa Cha Shuulam Samaadade II33 II

Shuulaharatam Samaayaantam Nishumbhamamaraardanam I Hridi Vivyaadha Shuulena Vegaavidddhena Chandikaa II34 II

bhinnasya Tasya Shuulena Hridayaannihsritoparah I Mahaabalo Mahaaviiryastishtheti Purusho Vadan II35 II

Tasya Nishkraamato DevIIPrahasya Svanavattatah I Shirashchichchheda Ravadgena TatoSaavapatadbhuvi II36 II

Tatah SimhashcharavaadogradamShtaakshunnashirodharaan I Asuraamstaamstathaa KaalIIShivaduutIITathaaparaan II37 II

Kaumaariishaktinirbhinaah Kechinneshurmahaasuraah I Brahmaaniimantrapuutena Toyenaanye Niraakritaah II38 II

Maaheshvariitrishuulena Bhinnaah Petustathaapare I Viiraahiitundaghaatena Kechicchuurniikritaa Bhuvi II39 II

Ravandam Ravandam Cha Chakrena Vaishnavyaa Daanavaah Kritaah I Vajrena Chaindriihastaagravimuktena Tathaapare II40 II

Kechidvineshurasuraah Kechinnashtaa Mahaahavaat I Bhakshitaashchaapare Kaaliishivaduutiimrigaadhipaih II41 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Devimaahaatmye

Nishumbhavadho Naama Navamodhyaaya II9 II

10. Kapitel

ATHA DASHAMODHYAAYAH II

Rishiruvaacha II1 II

Nishumbham Nihatam Drishtvaa Bhraataram Praanasambhitam I Hanyamaanam Balam Chaiva Shumbhah Kruddhobraviidvachah II2 II

Balaavalepadushte Tvam Maa Durge Garvamaavaha I Anyaasaam Balamaashritya Yuddhayyase YaatimaaninIIII3 II

Devyuvaacha II4 II

Ekaivaaham Jagatyatra Dvitiiyaa Kaa Mamaaparaa I Pashyaitaa Dushta Mayyeva Vishantyo Madvibhuutayah II5 II

Tatah Samastaastaa Devyo Brahmaaniipramuravaa ÿLayam I Tasyaa Devyaastanau Jagmurekaivaasiittadaambikaa II6 II

Devyuvaacha II7 II

Aham Vibhuutyaa Bahubhiriha Ruupairyadaasthitaa I Tatsamhritam Mayaikaiva Tishthaamyaajau Sthiro Bhava II8 II

Rishiruvaacha II9 II

Tatah Pravavrite Yuddham Devyaah Shumbhasya Chobhayoh I Pashayataam Sarvadevaanaamasuraanaam Cha Daarunam II10 II

Sharavarshaih Shitaih Shastraistathaastraishchaiva Daarunaih I Tayoryuddhamabhuudbhuuyah Sarvalokabhayankaram II11 II

Divyaanyastraani Shatasho Mumuche Yaanyathaambikaa I Babhancha Taani Daityendrastatpratiighaatakarttribhieh II12 II

Muktaani Tena Chaastraani Divyaani ParameshvarIII Babhancha Liilayaivograhunkaarocchaaranaadibhih II13 II

Tatah Sharashatairdeviimaachchhaadayata Sosurah I Saapi Tatkupitaa DevIIDhanushchichchheda Cheshubhih II14 II

Chhinne Dhanushi Daityendrastathaa Shaktimathaadade I Chichchheda DevIIChakrena Taamapyasya Kare Sthitaam II15 II

Tatah Ravadgamupaadaaya Shatachandram Cha Bhaanumat I Abhyadaavattadaa Deviim Daityanaamadhipeshvarah II16 II

Tasyaapatata Evaashu Ravadgam Chichchheda Chandikaa I Dhanurmuktaih Shitairbaanaishcharma Chaarkakaraamalam II17 II

Hataashvah Sa Tadaa Daityashchhinnadhanvaa Visaarathih I Jagraha Mudgaram Ghoramambikaanidhanodyatah II18 II

Chichchhedaapatatastasya Mudgaram Nishitaih Sharaih I Tathaapi Sobhyadhaavattaam Mushtimudyamya Vegavaan II19 II

Sa Mushtim Paatayaamaasa Hridaye Daityapungavah I Devyaastam Chaapi Saa DevIITalenorasyataadayat II20 II

Talaprahaaraabhihato Nipapaata Mahiitale I Sa Daityaraajah Sahasaa Punareva Tathotthita II21

Utpatya Cha Pragrihyocchairdeviim Gaganamaasthitah I Tatraapi Saa Niraadhaaraa Yuyudhe Tena Chandikaa II22 II

Niyuddham Rave Tadaa Dainyashchandikaa Cha Parasparam I Chakratuh Prathamam Siddhamunivismayakaarakam II23 II

Tato Niyuddham Suchiram Kritvaa Tenaambikaa Saha I Utpaatya Bhraamayaamaasa Chikshepa Dharaniitale II24 II

Sa Kshipto Dharaniim Praapya Mushtimudyamya Degatah I Abhyadhaavata Dushtaatmaa Chandikaanidhanechchhayaa II25 II

Tamaayaantam Tato DevIISarvadaityajaneshvaram I Jagatyaam Paatayaamaasa Bhitvaa Shuulena Vakshasi II26 II

Sa Gataasu Papaatorvyaa DevIIShuulegravikshatah I Chaalayan Sakalaam Prithviim Saabdhidviipaam Saparvataam II27 II

Tatah Prasannamarivalam Hate Tasmin Duraatmani I Jagatsvaasthyamatiivaapa Nirmalam Chaabhavannabhah II28 II

Utpaatameghaah Solkaa Ye Praagaasamste Shamam Yuyuh I Sarito Maargavaahinyastathaasamstatra Paatite II29 II

Tatoo Devaganaah Sarva Harshanirbharamaanasaah I Babhuuvurnihate Tasmin Gandharvaa Lalitam Jaguh II30 II

Avaadayamstathaivaanye Nanritushchaapsaroganaah I Vavuh Punyaastathaa Vaataah Suprabhobhuuddivaakarah II31 II

Jajvalushchaagnayah Shaantaah Shaantadigjanitasvanaah II32 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Shumbhavadho Naama Dashamodhyaayah II10 II

11. Kapitel

(11. Kapitel) (hier fehlen ein paar Verse)

Sarvabhuutaa Yadaa DevIIBhuktimuktipradaayinIII Tvam Stutaa Stutaye Kaa Vaa Bhavantu Paramoktayah II7 II

Sarvasya Bukddhiruupena Janasya Hridi Samsthite I Svargaapavargade Devi Niiraayani Namostu Te II8 II

Kalaakaashthaadiruupena Parinaamapradaayini I Vishvaryoparatau Shakte Naaraayani Namostu Te II9 II

Sarvamangalamaangalye Shive Sarvaarthasaadhike I Sharanye Tryambake Gauri Naaraayani Namostu Te II10 II

Srishtisthitivinaashaanaam Shaktibhuute Sanaatani I Gunaashraye Gunamaye Naaraayani Namostu Te II11 II

Sharanagatadiinaartaparitraanaparaayane I Sarvasyaartihare Devi Naaraayani Namostu Te II12 II

Hamsayuktavimaanasthe Brahmaaniiruupadhaarini I Kaushaambhahksharike Devi Naaraayani Namostu Te II13 II

Trishuulachandraahidhare Mahaavrishabhavaahini I Maaheshvariisvaruupena Naaraayani Namostu Te II14 II

Mayuurakukkutavrite Mahaashaktidharenaghe I Kaumaariiruupasamsthaane Naaraayani Namostu Te II15 II

Shankhachakragadaashaarngagrihiitaparamaayudhe I Prasiida Vaishnaviiruupe Naaraayani Namostu Te II16 II

Grihiitogramahaachakre Damshtoddhritavasundhare I Varaaharuupini Shive Naaraayani Namostu Te II17 II

Nrisimharuupenogrena Hantum Daityaan Kritodyame I Trailokyatraanasahite Naaraayani Namostu Te II18 II

Kiriitini Mahaavajra Sahasranayanojjvale I Vritrapraanahare Chaindri Naaraayani Namostu Te II19 II

Shivaduutiisvaruupena Hatadaityamahaabale I Ghoraruupe Mahaaraave Naaraayani Namostu Te II20 II

Damshtaakaraalavadane Shiromaalaavibhuushane I Chaamunde Mundamathane Naaraayani Namostu Te II21 II

Lakshmi Lajje Mahaavidye Shraddhe Pushti Svadhe Dhruve I Mahaaratri Mahaamaaye Naaraayani Namostu Te II22 II

Medhe Sarasvati Vare Bhuuti Baabhravi Taamasi I Niyate Tvam Prasiideshe Naaraayani Namostu Te II23 II

Sarvasvaruupe Sarveshe Sarvashaktisamanvite I Bhayebhyastraahi No Devi Durge Devi Namostu Te II24 II

Etatte Vadanam Saumyam Lochanatrayabhuushitam I Paatu Nah Sarvabhuutebhyah Kaatyaayani Namostu Te II25 II

Jvaalaakaraalamatyugramasheshaasurasuudanam I Trishuulam Paatu No Bhiiterbhadrakaali Namostu Te II26 II

Hinasti Daityatejaamsi Svanenaapuurya Yaa Jagat I Saa Ghantaa Paatu No Devi Paapebhyo Nah Sutaaniva II27 II

Asuraasrigvasaapankachachimtaste Karojjvalah I Shubhaaya Ravadgo Bhavatu Chandike Tvaam Nataa Vayam II28 II

Rogaanasheshaanapahamsi Tushtaa Rushtaa Tu Kaamaan Sakalaanabhiishtaan I Tvaamaashritaanaam Na Vipannaraanaam Tvaamaashritaa Hyaashrayataam Prayaanti II29 II

Etatkritam Yatkadanam Tvayaadya Dharmadhvishaam Devi Mahaasuraanaam I Rupairanekairbahudhaatmamuurti Kritvaambike Tatprakaroti Kaanyaa II30 II

Vidyaasu Shaastreshu Vivekadiipe- shvadyeshu Vaakyeshu Cha Kaa Tvadanyaa I Mamatvagartetimahaandhakaare Vibhraamayatyetadatiiva Vishvam II31 II

Rakshaamsi Yatrogravishaashcha Naagaa Yatraarayo Dasyubalaani Yatra I Daavaanlao Yatra Tathaabdhimadhye Tatra Sthitaa Tvam Paripaasi Vishvam II32 II

Vishveshvari Tvam Pariipaasi Vishvam Vishvaatmikaa Dhaarayasiiti Vishvam I Vishveshavandyaa BhavatIIBhavanti Vishvaashayaa Ye Tvayi Bhaktinamraah II33 II

Devi Prasiida Paripaalaya Nori- bhiiternityam Yathaasuravadhaadadhunaiva Sadyah I Paapani Sarvajagataam Prashamam Nayaashu Utpaatapaakajanitaamshcha Mahopasargaan II34 II

Pranataanaam Prasiida Tvam Devi Vishvaartihaarini I Trailokyavaasinaamiidye Lokaanaam Varadaa Bhava II35 II

Devyuvaacha II36 II

Varadaaham Suraganaa Varam Yanmanasechchhatha I Tam Drinudhvam Prayachchhaami Jagataamupakaarakam II37 II

Devaa Uuchuh II38 II

Sarvaabaadhaaprashamanam Trailokyasyaarivaleshvari I Evameva Tvayaa Kaaryamasmadvairivinaashanam II39 II

Devyuvaacha II40 II

Vaivasvatentare Praapte Ashtaavimshatime Yuge I Shumbho Nishumbhashchaivaanyaavutpatsyete Mahaasurau II41 II

Nandagopagrihe Jaataa Yashodaagarbhasambhavaa I Tatastau Naashayishyaami VindhyaachalanivaasinIIII42 II

Punarapyatiraudrena Ruupena Prithiviitale I Avatiirya Hanishyaami Vaiprachittaamstu Daanavaan II43 II

Bhakshayantyaashcha Taanugraan Vaiprachittaan Mahaasuraan I Raktaa Dantaa Bhavishyanti Daadimiikusumopamaah II44 II

Tato Maam Devataah Svarge Martyaloke Cha Maanavaah I Stuvanto Vyaaharishyanti Satatam Raktadantikaam II45 II

Bhuuyashcha Shatavaarshikyaamanaavrishtayyaamanambhasi I Munibhih Samstutaa Bhuumau Sambhavishyaamyayonijaa II46 II

Tatah Shatena Netraanaam Niriikshishyaami Yanmuniin I Kiirtayishyanti Manujaah Shataakshiimiti Maam Tatah II47 II

Tatohamarivalam Lokamaatmadehasamudbhavaih I Bharishyaami Suraah Shaakairaavrishteh Praanadhaarakaih II48 II

Shaakambhariiti Viravyaatim Tadaa Yaasyaamyaham Bhuvi I Tatraiva Cha Vadhishyaami Durgamaaravyam Mahaasuram II49 II

Durgaadeviiti Viravyaatam Tanme Naama Bhavishyati I Punashchaaham Yadaa Bhiimam Ruupam Kritvaa Himaachale II50 II

Rakshaamsi Kshayayishyaami Muniinaam Traanakaaranaat I Tadaa Maam Munayah Sarve Stoshyantyaanamramuurtayah II51 II

Bhiimaadeviiti Viravyaatam Tanme Naama Bhavishyati I Yadaarunaaravyastrailokye Mahaabaadhaam Karishyati II52 II

Tadaaham Bhraamaram Ruupam Kritvaasankhayyeyashatpadam I Trailokyasya Hitaatrhaaya Vidhishyaami Mahaasuram II53 II

Braamariiti Cha Maam Lokaastadaa Stoshyanti Sarvatah I Ittham Yadaa Yadaa Baadhaa Daanavotthaa Bhavishyati II54 II

Tada Tadavatiiryaaham Karishyaamyarisamkshayam II55 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Naaraayaniistutirnaama Ekaadashodhyaayah II11 II

12. Kapitel

ATHA DVAADASHODHYAAYAH II

Devyuvaacha II1 II

Ebhih Stavaishcha Maam Nityam Stoshyate Yah Smaahitah I Tasyaaham Sakalaam Baadhaam Naashayishyaamyasamshayam II2 II

Madhukaitabhanaasham Cha Mahishaasuraghaatanam I Kiirtayishyanti Ye Tadvadvadham Shumbhanishumbhayaoh II3 II


Ashtamyaam Cha Chaturdashyaam Navamyaam Chaikachetasah I Shroshyanti Chaiva Ye Bhaktyaa Mama Maahaatmyamuttamam II4 II

Na Teshaam Dushkritam Kinchiddushkritotthaa Na Chaapadah I Bhavishyati Na Daaridrayyam Na Chaiveshtaviyojanam II5 II

Shatruto Na Bhayam Tasya Dasyuto Chaa Na Raajatah I Na Shastraanalatoyaughaat Kadaachit Sambhavishyati II6 II

Tasmaanmamaitanmaahaatmyam Pathitavyam Samaahitaih I Shrotavyam Cha Sadaa Bhaktyaa Param Svastyayanam Hi Tat II7 II

Upasargaanasheshaastu Mahaamaariisamudbhavaan I Tathaa Trividhamutpaatam Maahaatmyam ÿShamayenmama II8 II

Yatraitatpathyate Samyangnityamaayatane Mama I Sadaa Na Tadvimokshyaami Saannidhyam Tatra Me Sthitam II9 II

Balipradaane Puujaayaamagnikaarye Mahotsave I Sarva Mamaitaccharitamucchaarya Shraavyameva Cha II10 II

Jaanataajaanataa Vaapi Balipuujaam Tathaa Kritaam I Pratiichchhishyaamyaham Priityaa Vahnihomam Tathaakritam II11 II

Sharatkaale Mahaapuujaa Kriyate Yaa Cha VaarshikIII Tasyaam Mamaitanmaahaatmyam Shrutvaa Bhaktisamanvitah II12 II

Sarvaabaadhavinirmukto Dhanadhaanyasutaanvitah I Manushyo Matprasaadena Bhavishyati Na Samshayah II13 II

Shrutvaa Mamaitanmaahaatmayam Tathaa Chotpattayah Shubhaah I Paraakramam Cha Yuddheshu Jaayate Nirbhayah Pumaan II14 II

Ripavah Samkshayam Yaanti Kalyaanam Chopapadyate I Nandate Cha Kulam Pumsaam Maahaatmyam Mama Shrinvataam II15 II

Shaantikamani Sarvatra Tathaa Duhsvapnadarshane I Grahapiidaasu Chograasu Maahaatmyam Shrinuyaanmama II16 II

Upasargaah Shamam Yaanti Grahapiidaashcha Daarunaah I Duhsvapnam Cha Nribhirdrishtam Susvapnamupajaayate II17 II

Baalagrahaabhibhuutaanaam Baalaanaam Shaantikaarakam I Sanghaatabhede Cha Ntanaam Maitriikaranamuttamam II18 II

Durdrittaanaamasheshaanaam Balahaanikaram Param I Rakshobhuutapishaachaanaam Pathanaadeva Naashanam II19 II

Sarva ??bhaitanmaahaatmyam Mama Sannidhikaarakam I Pashupushpaarghyadhuupaishcha Gandhadiipaistathottamaih II20 II

Vipraanaam Bhojanairhomaih Prokshaniiyairaharnisham I Anyaishcha Vividhairbhogaih Pradaanairvatsarena Yaa II21 II

Priitirme Kriyate Saasminsakritsucharite Shrute I Shrutam Harati Paapaani Tathaarogyam Prayachchhati II22 II

Rakshaam Karoti Bhuutebhyo Janmanaam Kiirtanam Mama I Yuddheshu Chariitam Yanme Dushtadaityanibarhanam II23 II

Tasminchchhute Dairikritam Bhayam Pumsaam Na Jaayate I Yushmaabhih Stutayo Yaashcha Yaashcha Brahmarshibhih Kritaah II24 II

Brahmanaa Cha Kritaastaastu Prayachchhanti Shubhaam Matim I Aranyo Praantare Vaapi Daavaagniparivaaritah II25 II


157 Dasyubhirvaa Vritah Shuunye Grihiito Vaapi Shatrubhih I Simhavyaaghraanuyaato Chaa Vane Vaa Vanahastibhih II26 II

Raajnaa Kruddhena Chaajnapto Vadhyo Bandhagatopi Vaa I Aaghuurnito Vaa Vaatena Sthitah Pote Mahaarnave II27 II

Patatsu Chaapi Shastreshu Sangaame Bhrishadaarune I Sarvaabaadhaasu Ghoraasu Devanaabhyarditopi Vaa II28 II

Smaran Mamaitaccharitam Naro Muchyeta Sankataat I Mama Prabhaavaatsimhaadyaa Dasyavo Vairinastathaa II29 II

Duuraadeva Pallaayante Smaratashcharitam Mama II30 II

Rishiruvaacha II31 II

Ityuktvaa Saa BhagavatIIChandikaa Chandavikramaa I Pashyataameva Devaanaam Tatraivaantaradhiiyata II32 II

Tepi Devaa Niraatankaah Svaadhikaaraanyathaa Puraa I Yajnabhaagabhujah Sarve Chakrurvinihataarayah II33 II

Daityaashcha Devyaa Nihate Shumbhe Devaripau Yudhi I Jagadvidhvamsini Tasmin Mahogretulavikrame II34 II

Nishumbhe Cha Mahaaviirye Sheshaah Paataalamaayaauh II35 II

Evam BhagavatIIDevIISaa Nityaapi Punah Punah I Sambhuuya Kurute Bhuupa Jagatah Paripaalanam II36 II

Tayaitanmohyate Vishvam Saiva Vishvam Prasuuyate I Saa Yaachitaa Cha vijnaanam Tushtaa Riddhim Prayachchhati II37 II

Vyaaptam Tayaitatsakalam Brahmaandam Manujeshvara I Mahaakaalyaa Mahaakaale Mahaamaariisvaruupayaa II38 II

Saiva Kaale MahaamaarIISaiva Srishtirbhavatyajaa I Sthitim Karoti Bhuutaanaam Saiva Kaale SanaatanIIII39 II

Bhavakaale Nrinaam Saiva Lakshmiirvriddhipradaa Grihe I Saivaabhaave Tathaalakshmiirvinaashaayopajaayate II40 II

Stutaa Sampuujitaa Pushpairdhuupagandhaadibhistathaa I Dadaati Vittam Putraamshcha Matim Dharme Gatim Shubhaam II41 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Phalastutirnaama DvaadashoDhyaayah II12 II

13. Kapitel

ATHA TRAYODASHODYAAYAH II

Rishiruvaacha II1 II

Etatte Kathitam Bhuupa Deviimaahaatmyamuttamam II2 II

Evamprabhaavaa Saa DevIIYayedam Dhaaryate Jagat I Vidyaa Tathaiva Kriyate Bhagavadvishnumaayayaa II3 II

Tayaa Tvamesha Vaishyashcha Tathaivaanye Vivekinah I Mohyante Mohitaashchaiva Mohameshyanti Chaapare II4 II

Taamupaihi Mahaaraaja Sharanam Parameshvariim I Aaradhitaa Saiva Nrinaam Bhogasvargaapavargadaa II5 II

Maarkandeya Uvaacha II6 II

Iti Tasya Vachah Shrutvaa Surathah Sa Naradhipah I Pranipatya Mahaabhaagam Tamrishim Samshitavratam II7 II

Nirvinnotimamatvena Rajyaapaharanena Cha I Jagaama Sadyastapase Sa Cha Vaishyo Mahaamune II8 II

Sandarshanaarthamambaayaa Nadiipulinasamsthitah I Sa Cha Vaishyastapastepe Deviisuukttam Param Japan II9 II

Tau Tasmin Puline Devyaah Kritvaa Muurti Mahiimayiim I Arhanaam Chakratustasyaah Pushpadhuupaagnitarpanaih II10 II

Niraahaarau Yataahaarau Tanmanaskau Samaahitau I Dadatustau Balim Chaiva Nijagaatraasrigukshitam II11 II

Evam Samaaraadhayatostribhirvarshairyataatmanoh I Paritushtaa JagaddhaatrIIPratyaksham Praaha Chandikaa II12 II

Devyuvaacha II13 II

Yatprarthyate Tvayaa Bhuupa Tvayaa Cha Kulanandana II14 II

Mattastatpraapyataam Sarva Paritushtaa Dadaami Tat II15 II

Maarkandeya Uvaacha II16 II

Tato Vavre Nripo Rajyamavibhramshyanyajanmani I Atra Chaiva Nijam Raajyam Hatashatrubalam Balaat II17 II

Sopi Vaishyastato Jnaanam Vavre Nirvinnamaanasah I Mametyahamiti Praajnah Sangavichyutikaarakam II18 II

Devyuvaacha II19 II

Svalpairahobhirnripate Svaraajyam Praapsyate Bhavaan II20 II

Hatvaa Ripuunasravalitam Tava Tatra Bhavishyati II21 II

Mritashcha Bhuuyah Sampraapya Janma Devaadvivasvatah II22 II

Saavarniko Naama Manurbhavaanbhuvi Bhavishyati II23 II

Vaishyavarya Tvayaa Yashcha Varosmattobhivaanchhitah II24 II

Tam Prayachchhaami Samsiddhayyai Tava Jnaanam Bhavishyati II25 II

Maarkandeya Uvaacha II26 II Iti Datvaa TayordevIIYathaabhilashitam Varam I Babhuuvaantarhitaa Sadyo Bhaktyaa Taabhyaamabhishtutaa II27 II

Evam Devyaa Varam Labdhvaa Surathah Kshatriyarshamah I Suuryaajjanma Samaasaadya Saavarnirbhavitaa Manuh II28 II

Saavarnirbhavitaa Manuh Kliim Om II29 II

Iti Shriimaarkandeyapuraane Saavarnike Manvantare Deviimaahaatmye Surathavaishyayorvarapradaanam Naama Trayodashodhyaayah II13 II Shrisaptashatiideviimaahatmyam Samaaptam Om Tat Sat Om – Ende Devi Mahatmyam -

Atha Aparaadhakshamaapanastotram II

Om Aparaadhashatam Kritvaa Jagadambeti Choccharet I Yaam Gatim Samavaapnoti Na Taam Brahmaadayah Suraah II1 II

Saaparaadhosmi Sharanam Praaptastvaam Jagadambike I Idaaniimanukampyoham Yathechchhasi Tathaa Kuru II2 II

Ajnaanaadvismriterbhraantyaa Yannyuunamadhikam Kritam I Tatsarva Kshamyataam Devi Prasiimda Parameshvari II3 II

Kaameshvari Jaganmaatah Sacchidaanandavigrahe I Grihaanaarchaamimaam Priityaa Prasiida Parameshvari II4 II

SarvaruupamayIIDevIISarva Deviimayam Jagat I Atoham Vishvaruupaam Tvaam Namaami Parameshvariim II5 II

Yadaksharam Paribhraashtam Maatraahiinancha Yadbhavet I Puurna Bhavatu Tat Sarva Tvatprasaadaanmaheshvari II6 II

Yadatra Paathe Jagadambike Mayaa Visargabindvaksharahiinamiiritam I Tadastu Sampuurnatamam Prasaadatah Sankalpasiddhishcha Sadaiva Jaayataam II7 II

Yanmaatraabindubindudvitayapadapadadvandvavarnaadihiinam Bhaktyaabhaktyaanupuurva Prasabhakritivashaat Vyaaktamavyaktamamba I MoHaadajnaanato Vaa Pathitamapathitam Saampratam Te Stavesmin Tat Sarva Saangamaastaam Bhagavati Varade Tvatprasaadaat Prasiida II8 II

Prasiida Bhagavatyamba Prasiida Bhaktavatsale I Prasaadam Kuru Me Devi Durga Devi Namostu Te II9 II

Iti Aparaadhakshamaapanastotram Samaaptam Om Tat Sat Om II


ATHA DEVIISUUKTAM II

Om Aham Rudrebhirvasubhishcharaamyaha- maadityairuta Vishvadevaih I Aham Bhitraavarunobhaa Bibharmyaha- mindraagnIIAhamashvinobhaa II1 II

Aham Somamaahanasam Bibharmyaham Tvashtaaramuta Puushanam Bhagam I Aham Dadhaami Dravinam Havishmate Supraavye Yajamaanaaya Sunvate II2 II

Aham RaashtIISangamanIIVasuunaam ChikitushIIPrathamaa Yajniyaanaam I Taam Maa Devaa Vyadadhuh Purutraa Bhuuristhaatraam Bhuuryaaveshayantiim II3 II

Mayaa So Annamatti Yo Vipashyati Yah Praniti Ya IIShrinotyuktam I Amantavo Maam Ta Upakshiyanti Shrudhi Shruta Shraddhivam Te Vadaami II4 II


170 Aham Eva Svayamidam Vadaami Jushtam Devebhiruta Maanushebhih I Yam Kaamaye Tam Tamugram Krinomi Tam Brahmaanam Tamrishim Tam Sumedhaam II5 II

Aham Rudraaya Dhanuraa Tanomi Brahmadvishe Sharave Hantavaa U I Aham Janaaya Samadam Krinomyaham DyaavaprithivIIAa Vivesha II6 II

Aham Suve Pitaramasya Muurdhan Mama Yonirapsvantah Samudre I Tato Vi Tishte Bhuvanaanu Vishvo- taamuum Dyaam Varshmanopa Sprishaami II7 II

Aham Eva Vaata Iva Pra Vaamyaa- rabhamaanaa Bhuvanaani Vishvaa I Paro Divaa Para Enaa Prithivyai- taavatIIMahinaa Sam Babhuuva II8 II

Iti Ragvedoktam Deviisuktam Samaaptam

Om Tat Sat Om II

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Seminare

Naturspiritualität und Schamanismus

15.02.2021 - 15.02.2021 - Die dreifache Göttin - magischer Frauenkreis online
Zeit: 20:00 - 22:00 Uhr Die dreifache Göttin ist das Sinnbild für die volle Kraft der Weiblichkeit, von der jungen weißen Göttin, wunderbare Unschuld und Verführerin in einem. Alles ist offen,…
21.02.2021 - 23.02.2021 - Innere Heimat
Der größte Gewinn in unserem Leben ist, im inneren Zuhause der Seele anzukommen, unabhängig von traumatischen Erlebnissen der eigenen Biographie. Für Yogis und Schamanen ist die Innere Heimat e…

Indische Schriften

11.02.2021 - 11.02.2021 - Yoga Sutra, 3. und 4. Kapitel ausführlicher - Online Workshop
Zeit: 18:00 – 21:00 Uhr Das Yoga Sutra des Patanjali, Raja Yoga: In diesem 3 Stunden-Workshop beschäftigen wir uns ausführlicher mit dem 3. und 4. Kapitel des Yoga-Sutra von Patanjali. Die Sutr…
12.02.2021 - 14.02.2021 - Bhagavad Gita - Live Online
Rezitation, Behandlung und Interpretation dieser "höchsten Weisheitslehre". Anleitung zu gelebter Spiritualität im Alltag: Wie erkenne ich meine Lebensaufgabe? Wie entscheide ich mich?…


Multimedia

Navaratri - die Verehrung der Göttin und Vedanta

===[https://blog.yoga-vidya.de/devi-mahatmyam-mp3-recitation/ Devi Mahatmyam – vollständige mp3 Re