Niradyanta

Aus Yogawiki

Niradyanta (Sanskrit: निराद्यन्त nir-ādyanta adj.) ohne Anfang (Adi) und Ende (Anta).

Siehe auch