Karnapuraka

Aus Yogawiki

Karnapuraka (Sanskrit: कर्णपूरक karṇa-pūraka m. u. n.) Name eines geschwätzigen Dieners; die Baumart Neolamarckia cadamba (Kadamba); Ashokabaum (Saraca asoca, Ashoka).

Bilder zu Karnapuraka (Ashokabaum)

420px-Gardenology-IMG_4861_hunt10mar.jpg 255px-Sita-Ashok_%28Saraca_asoca%29_leaf_in_Kolkata_W_IMG_2268.jpg 413px-Ashokam_flower.JPG

450px-Flower_12082011245.JPG 375px-Sita-Ashok_%28Saraca_asoca%29_flowers_in_Kolkata_W_IMG_4146.jpg


Siehe auch