Dravayatsakha

Aus Yogawiki

Dravayatsakha (Sanskrit: द्रावयत्सख drāvayatsakha adj. ) den Genossen beeilend.

Dravayatsakha nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Dravayatsakha: Dravayatsakha, drāvayatsakha, adj., den Genossen (sakhi) beeilend (drāvayat von dru), d. h. seinen Reiter schnell forttragend.

Dravayatsakha Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Dravayatsakha auf Deutsch übersetzt bedeutet den Genossen beeilend.

den Genossen beeilend Sanskrit

Deutsch den Genossen beeilend auf Sanskrit übersetzt ist Dravayatsakha. Übersetzung Deutsch - Sanskrit den Genossen beeilend - Dravayatsakha.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Dravayatsakha

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Dravayatsakha