Dhanvayavasaka

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dhanvayavasaka (Sanskrit: धन्वयवासक dhanvayavāsaka m.) Alhagistrauch (Yavasaka); die Heilpflanze Fagonia cretica (Dhanvayasa).

Dhanvayasa(ka) im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.11, 14-16) gilt Dhanvayasa(ka) (Fagonia cretica, Duralabha, Kachchhura) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Arshoghna, Trishnanigrahana, Hikkanigrahana, Purishavirajaniya und Kasahara.


Siehe auch