Bhishagvara

Aus Yogawiki

Bhishagvara (Sanskrit: भिषग्वरा bhiṣag-varā f.) wörtl.: "Beste (Vara) der Ärzte (Bhishaj) "; Chebulische Myrobalane (Haritaki).

Bilder zu Bhishagvara (Chebulische Myrobalane)

375px-Terminalia_myrobalan.jpg 330px-Terminalia_chebula_-_flowers.JPG 330px-Katukka_%28Malayalam-_%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%29_%284745558898%29.jpg 330px-Terminalia_chebula_-_South_China_Botanical_Garden_2013.11.02_11-07-25.jpg 330px-Harra_%28Terminalia_chebula%29_fallen_fruit_at_23_Mile%2C_Duars%2C_WB_W_IMG_5900.jpg 330px-Haritaki_%28Terminalia_chebula%29_fruits.jpg

Siehe auch