Bhaskareshta

Aus Yogawiki

Bhaskareshta (Sanskrit: भास्करेष्टा bhāskareṣṭā f.) wörtl.: "Geliebte (Ishta) der Sonne (Bhaskara)"; die Heilpflanze Cleome viscosa (Arkakanta).


Siehe auch