Vishasya

Aus Yogawiki

1. Vishasya (Sanskrit: विषास्य viṣāsya adj. u. m.) Gift (Visha) im Mund (Asya) habend; Giftschlange.


2. Vishasya (Sanskrit: विषास्या viṣāsyā f.) Markfruchtbaum (Bhallataka).


Siehe auch