Shodhanibija

Aus Yogawiki

Shodhanibija (Sanskrit: शोधनीबीज śodhanībīja n.) der Same (Bija) des Krotonölbaumes (Jayapala).


Siehe auch