Shakrashana

Aus Yogawiki

Shakrashana (Sanskrit: शक्राशन śakrāśana m. u. n.) wörtl.: "Indras Speise" (Shakra-Ashana); Osterbaum (Kutaja); der Samen des Osterbaumes (Vatsakaphala); Hanf (Ganja).

Bilder zu Shakrashana (Hanf)

375px-Hampa_Cannabis_sativa_L.jpg 330px-Cannabis_sativa_2.jpg 330px-Male_sativa_flowers.jpg

330px-FemaleCannabisCluster.jpg 330px-Male_hemp_flowers-2.jpg 240px-Marijuana_seeds.jpg

Siehe auch