Shakrashana

Aus Yogawiki

Shakrashana (Sanskrit: शक्राशन śakrāśana m. u. n.) wörtl.: "Indras Speise" (Shakra-Ashana); Osterbaum (Kutaja); der Samen des Osterbaumes (Vatsakaphala); Hanf (Ganja).


Siehe auch