Shaikharika

Aus Yogawiki

Shaikharika (Sanskrit: शैखरिक śaikharika m.) die Heilpflanze Achyranthes aspera (Apamarga); Amlika-Beere (Vidanga).


Siehe auch